Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Revegetering etter inngrep i landskapet: Prosjektene FJELLFRØ og ECONADA
I natur- og kulturlandskapet er det mange sår etter utbygging av vei og jernbane, kraftverk, kraftlinjer, hytteområder, alpinanlegg m.m. Bioforsk selger stedegent frø til revegetering etter slike inngrep og gir praktiske råd for økologisk restaurering slik at sårene i landskapet gror igjen og ikke blir så framtredende.

I juni 2009 vedtok Stortinget 'Lov om bevaring av naturens mangfold ('Naturmangfoldloven'). Etter §31 i denne loven er det forbudt å sette ut ‘organismer som ikke fra før finnes naturlig på stedet'. Dette gjelder ikke bare på artsnivå: Også underarter og populasjoner regnes som fremmede organismer dersom de ikke forekommer naturlig i området som skal restaureres. For eksempel vil det etter Naturmangfoldloven ikke være tillatt å så vegkanter eller steintipper i naturområder med stivsvingel (Festuca trachyphylla) eller rødsvingel uten utløpere (Festuca rubra ssp. commutata), fordi dette er arter/underarter som ikke vokser naturlig i Norge.

 

Fjellfrø-prosjektet
Gjennom prosjekt FJELLFRØ (2007-2011) har Bioforsk opparbeidet kompetanse på innsamling, oppformering og bruk av stedegent plantemateriale til revegetering i fjellet. Prosjektet har blitt gjennomført i samarbeid med Telemark frøavlerlag, Norsk Landbruksrådgivning Østafjells, Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Statkraft, Forsvarsbygg og  Felleskjøpet Agri. Frø fra mer enn 200 naturlige populasjoner er samlet inn, og frøavlsteknikk utviklet slik at det nå hvert år produseres 3-10 tonn frø av utvalgte arter og populasjoner til revegetering i fjellet. Frøet omsettes til små og store kunder av Bioforsk Øst Landvik, som er Bioforsks autoriserte frøforretning.

Frøblandinger med mest mulig stedegnet frø blir komponert for det enkelte prosjekt. De viktigste artene er fjellrapp (Poa alpina), sauesvingel (Festuca ovina), fjelltimotei (Phleum pratense), fjellkvein (Agrostis mertensii), smyle (Avenella flexuosa) og seterfrytle (Luzula multiflora ssp. frigida).

 

Mer informasjon om salg av FJELLFRØ fra Bioforsks frøforretning finner du i denne brosjyren.

Frø kan bestilles fra trygve.aamlid@bioforsk.no eller elise.pedersen@bioforsk.no.

 

Sluttrapport fra FJELLFRØ (kortversjon, juni 2012) finner du her.

 

Econada-prosjektet

Fra og med 2011 er FJELLFRØ videreført i det nye prosjektet ‘ECONADA: ECOlogically sustainable implementation of the ‘NAture Diversity Act' for restoration of disturbed landscapes in Norway, 2011-2014' (Økologisk og økonomisk bærekraftig implementering av Naturmangfoldloven ved restaurering etter naturinngrep'). Her blir det gjennomført DNA-analyser av innsamlet plantemateriale, slik at vi med større sikkerhet skal kunne definere frøoverføringssoner for 20 nøkkelarter som er viktige for økologisk restaurering.  Vi studerer også aktuelle restaureringsteknikker med og uten frø, samt de langsiktige virkninger av frøsåing på plantesuksesjon og artssammensetning.

 

Introduksjon til prosjektet ECONADA (pdf)


Foruten Bioforsk inngår følgende aktører i ECONADA-samarbeidet:

 • Direktoratet for Naturforvaltning (DN)
 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE)
 • Statens Vegvesen
 • Jernbaneverket
 • Forsvarsbygg
 • Statkraft
 • E-CO Vannkraft
 • Feste Landskap
 • Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)
 • Norsk institutt for naturforsking (NINA)
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF)

 

ECONADA har en offensiv formidlingplan som bl.a. innebærer seminarer/ekskursjoner for bedrifter og forvaltningsinstitusjoner som trenger mer kunnskap om restaurering etter inngrep i naturen.  Det første seminaret ble avviklet i Flåm i september 2011, og det andre på Kongvold, Dovre, i september 2013. På disse seminarene har det også deltatt utenlandske foredragsholdere. Presentasjonene fra seminarene finnes til høyre på denne sida. 

a a a