Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Frøproduksjon
Norsk frøavl sikrer frøforsyningen av klimatilpassa sorter til bruk i eng, beite og grøntanlegg over hele landet. Det avles for tida frø av 31 sorter, fordelt på tolv ulike arter av gras og kløver. NIBIO utvikler optimale frøavlsteknikker for disse sortene.

NIBIO Korn og frøvekster har nasjonalt ansvar for frøavlsforskningen i Norge og har mer enn 50 års erfaring med dyrkingstekniske frøavlsforsøk. Aktiviteten er lagt til NIBIO sin enhet Landvik i Grimstad. Vi arbeider i nært samarbeid med frøavlsnæringen og Norsk landbruksrådgivning (NLR) for å oppnå en effektiv og miljøriktig produksjon både i konvensjonell og økologisk frøavl.

Av de tolv gras- og kløverartene som frøavles i Norge er det, som i grovfôrdyrkingen, timotei, engsvingel og rødkløver som er de viktigste, men alle artene er hver for seg viktige for spesielle bruksområder. For eksempel bladfaks for fôrproduksjon på tørkesvak sandjord, kvitkløver for varige og produktive beiter, sauesvingel for revegetering i fjellet, og rødsvingel for plen og grøntarealer.

Frøavl av ulike gras- og kløverarter skiller seg kraftig fra bruken av de samme artene til fôrproduksjon eller grøntanlegg. Spesifikke krav til bestandsutvikling og blomsterinduksjon er grunnleggende for optimal lokalisering av frøavlen og for dyrkingstekniske tiltak som etablering (med eller uten dekkvekst, såmengde, såtid, radavstand osv.), gjødsling og vekstregulering på ulike utviklingstrinn, og korrekt høstbehandling (fjerning eller kutting av frøhalmen, avpussinig, tynnnig etc.).  Sammen med ‘Divisjon for bioteknologi og plantehelse’ utvikler vi strategier for bekjemping av ugras, sopp og skadedyr ved konvensjonell og økologisk frøavl av de ulike artene. Andre undersøkelser gjelder optimalt høstetidspunkt, treskerinnstillinger og behandling av frøet etter høsting. NIBIO Landvik i Grimstad har eget laboratorium for ulike typer frøanalyser.

 Ny viten fra frøavlsforskningen blir raskt formidlet gjennom fagmøter og markdager, gjennom de årlige ’Jord- og plantekultur’-bøkene, og ved kontinuering oppdatering av våre dyrkingsveiledninger.

a a a