Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Forskningsprosjekt
Det har over en ti pås periode fra 2005 foregått flere forkning- og inovasjons prosjekt ved nibio. For tiden pågår det ikke forkningsprosjekt på jordskokk i regi av nibio. Produsenter, produsent-grupper eller matindustri som ønsker å løse spesifikke problemstillinger knyttet til jordskokk kan ta kontakt for å undersøke muligheter for å starte opp prosjekt (randi.seljasen@nibio.no).

Dyrkernettverk og forskning
Ved Bioforsk avdelingen på Landvik i Grimstad finnes det en samling med 40 kloner av jordskokk som er samlet inn fra hele Norden i regi av Nordisk Genbank. I 2005 ble det etter initiativ fra Bioforsk Landvik ved Randi Seljåsen startet opp et prosjekt på økologisk dyrking av jordskokk med finansiering fra Statens Landbruksforvaltning. Innenfor prosjektrammen ble dyrkergruppe 'nettverk jordskokk' etablert samme år. Målet med dyrker nettverket har vært å lette informasjon, veiledning og kunnskapsutvikling for å etablere en lønnsom norsk produksjon av jordskokk. Internettsiden er etablert for å lette informasjonsutveksling mellom forskere, veiledere, dyrkere og forbrukere. Det er etablert samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving for veiledning av jordskokk produsenter.

Bioforsk Øst Landvik har ledet et 3-årig prosjekt (2009-2011) finansiert av Norges Forskningsråd og Fondet for Forskningsavgift på Landbrukprodukter sammen med aktører fra næringa. Prosjektets mål har vært  utvikling av jordskokkproduksjon og utprøving av norske og utenlandske sorter bla fra Canada i tre ulike klimaområder. Man kom der frem til at lovende Canadiske sorter med jevn form var egnet for dyrking i Norge. Ingen av nortene var imidlertid gode nok for dryking i de nordligste delene av landet.

Gjennom samarbeid med Universitet for Miljø og Biovitenskap (UMB, nå NMBU) har man i dette prosjektet åpnet for testing av effekter av jordskokk på helse i studier med griser som forsøksdyr. Smak og innhold av helsegode stoffer for de ulike jordskokksortene har blitt undersøkt i samarbeid med Nofima og PlantChem.

Nibio har også hatt inovasjonsprosjekt for matforedlingsindustri innenfor konsept snack produkter og supper av jordskokk.

a a a