Del på Twitter Del på Facebook
JPKforsidebilde2010Web_fotoLarsTHavstad.jpg
Utskrift
Jord og plantekultur 2010
JPKforsidebilde2010Web_fotoLarsTHavstad.jpg

Bioforsk FOKUS Vol.5 nr. 1 2010

Redaktør: Einar Strand

 

Forsøk i korn, olje- og proteinvekster, engfrøavl og potet 2009


Klikk på lenkene under for å komme inn på de enkelte fagartiklene:

 

Forord og innholdsfortegnelse

 VEKSTFORHOLD

Vær og vekst 2009

Vanningsbehov til åkervekster i ulike regioner 1973-2008

 

JORD OG MILJØ

Gjødsling og jordarbeiding

Bruk av husdyrgjødsel på jordbruksarealer

Langvarige forsøk med redusert jordarbeiding på Kise: Resultater 2005-2009

Miljøtiltak

Kostnadseffektivitet og holdninger: Tiltak for redusert fosforavrenning fra jordbruket

Fosfor i Vestre Vannsjø

Effekter av jordbrukstiltak i Morsa

Vegetasjonssoner som rensetiltak for partikkel- og næringsavrenning langs vassdrag

 

KORN

Dyrkingsomfang og avling i kornproduksjonen

Kornarter og sorter

Sorter og sortsprøving 2009

Prøving av bygg- og havresorter på Sør-Vestlandet

Plantevern

Strategier for soppbekjempelse i hvete

Vårhvetesorter og soppbekjempelse

Forsøk med soppbekjempelse i bygg i 2009

Tidlige byggsorter og soppbekjempelse

Gjødsling

Gjødslingsstrategier- Effektiv våronn

Fosforgjødsling til vårkorn

Innføring av ny fosfornorm til korn og ny korreksjonslinje for P-AL - hvilken betydning har det for fosforforbruket?

N-prognoser og N-rådgivning

Økologisk

Forsøk med kornsorter for økologisk dyrking

 

OLJE- OG PROTEINVEKSTER

Erter

Sortsforsøk i erter

Oljevekster

Sortsforsøk i vårraps

Dyrkingsteknikk og haustoljevekster - såtid, såmengde og såmåte

Sortsforsøk i høstoljevekster

Nitrogengjødsling til vårrybs og dodre i økologisk produksjon

 

FRØAVL

Oversikt over norsk frøavl og frøavlsforskning 2008-2009

Gjødsling

Bør timoteigjenlegget nitrogengjødsles om høsten?

Gjødsling med urea og andre nitrogenformer i frøeng av flerårig raigras

Plantevern

Tidspunkt for soppbekjemping i frøeng av timotei og engsvingel

Bekjemping av tofrøblada ugras i grasfrøeng

Bekjemping av snutebiller i frøeng av rødkløver

Vår- og høstbehandling

Stripesprøyting med glyfosat om høsten og tidlig om våren i frøeng av engrapp

Avpussing og brenning til ulike tider om våren i frøeng av strandrør

Høstgjødsling og behandling av halm og gjenvekst i raigrasfrøeng

Virkning av ulik stubbehøyde ved kutting av dekkvekstens halm i frøeng av engsvingel

Halmbehandling og kjemisk tynning i frøeng av timotei

Avpussing om forsommeren i frøeng av rødkløver

Høstbehandling i  frøeng av sauesvingel

Frøhøsting

Ulike høstemetoder ved frøavl av timotei

Virkning av høstetidspunkt og langtidslagring av frøkvalitet hos timotei

 

POTET

Norsk potetproduksjon 2009

Sorter

Sorter og sortsprøving i potet 2009

Dyrkingsteknikk

Settetid og høstetid i ferskpotetproduksjon

Settepotetstørrelse og setteavstand til Berber

N-gjødsling til ferskpotet

Gjødslingsnormer og fosforgjødsling til poteter

Fysiologisk kvalitet av settepoteter

Økologisk

Potetsorter til økologisk dyrking

VEDLEGG

a a a