Del på Twitter Del på Facebook
Jordbrukslandskap. Foto: Bioforsk
Utskrift
Tiltaksanalyser
Jordbrukslandskap. Foto: Bioforsk
Her gis noen eksempler på tiltaksanalyser i vannområder med landbruksaktivitet. En god tiltaksanalyse er et viktig verktøy for forvaltningen. På Vannportalen gis det en oversikt over hva en tiltaksanalyse bør omfatte.

Østlandet:

Glommaregionen: Denne tiltaksanalysen omfatter både vannområder med kornareal og områder med grasproduksjon og høy husdyrtetthet. Analysene av kornproduksjon er utført med verktøyet Agricat2 og omfatter et utvalg vannområder i vannregion Glomma. Området med grasproduksjon er fra nedbørfeltet Vingelen i Tolga. Bioforsk Rapport 37 2014.

Nitelva: Tiltaksanalyse fra et vassdrag med hovedsakelig korndyrking. NIVA-rapport 5334-2007(2,6 Mb)

Morsa: Den første tiltaksanalysen for Morsa dannet det faglig fundamentet for miljømål, beregning av tilførsler og avlastningsbehov samt forslag til tiltak innen avløp og jordbruk for å nå miljømålene for Vansjø. Tiltaksanalysen var helt avgjørende for å få oppslutning og politisk enighet om de omfattende tiltakene som er gjennomført. NIVA-rapport 4377-2001

Tiltaksanalysen ble fulgt opp med en teoretisk beregning av virkninger av gjennomførte tiltak innen spredt avløp, kommunale renseanlegg og avrenning fra jordbruket. Det er også sammenlignet endringer av kjemisk og økologisk status med teoretiske beregnete tiltakseffekter i nedbørfeltet. Bioforsk-rapport Vol 3 (86) 2008

Vestre Vansjø er en del av Morsavassdraget. En tiltaksanalyse herfra (Bioforsk-rapport Vol 1 (177) 2006), omfatter et relativt flatt område med lav erosjonsrisiko. Av jordbruksarealet består 90 % av hele feltet for korn, men med høy prosent av grønnsaksareal i enkelte delnedbørfelt.

I 2010 ble det utført nye beregninger av fosfortilførsler fra ulike delnedbørfelt i Morsa. Modellen Agricat (som nå finnes i en nyere versjon - Agricat2) ble brukt til å beregne effekter av ulike tiltak på fosfortilførsler. Se Bioforsk Rapport 99/2010.

Leiravassdraget: Leiravassdraget er svært variert, med klare skogsvann i starten og videre med bekker og elver gjennom bratte ravinedaler på løsmasseslettene på Romerike. Nederst er den en meandrerende sakteflytende elv gjennom flate jordbrukssletter. Under marin grense blir Leira en elv sterkt preget av partikulært materiale.NIVA-rapport 5657-2008

Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget (PURA): Omfatter Oslo og 5 kommuner i Follo. Se tiltaksanalysen.

Sørvestlandet

Jærvassdraget: Representerer et eksempel på utfordringer i vassdrag med mye husdyrhold. IRIS-rapport 28/2008 (5 Mb)

Figgjovassdraget: Vassdrag med eutrofipåvirkning. Laksebestand av betydning. IRIS-rapport 12/2009

 

 

 

a a a