Del på Twitter Del på Facebook
Jordbrukslandskap. Foto: Bioforsk
Utskrift
Tiltaksanalyser
Jordbrukslandskap. Foto: Bioforsk
Her gis noen eksempler på tiltaksanalyser i vannområder med landbruksaktivitet. En god tiltaksanalyse er et viktig verktøy for forvaltningen. På Vannportalen gis det en oversikt over hva en tiltaksanalyse bør omfatte.

Østlandet:

Nitelva: Tiltaksanalyse fra et vassdrag med hovedsakelig korndyrking. NIVA-rapport 5334-2007(2,6 Mb)

Morsa: Den første tiltaksanalysen for Morsa dannet det faglig fundamentet for miljømål, beregning av tilførsler og avlastningsbehov samt forslag til tiltak innen avløp og jordbruk for å nå miljømålene for Vansjø. Tiltaksanalysen var helt avgjørende for å få oppslutning og politisk enighet om de omfattende tiltakene som er gjennomført. NIVA-rapport 4377-2001

Tiltaksanalysen ble fulgt opp med en teoretisk beregning av virkninger av gjennomførte tiltak innen spredt avløp, kommunale renseanlegg og avrenning fra jordbruket. Det er også sammenlignet endringer av kjemisk og økologisk status med teoretiske beregnete tiltakseffekter i nedbørfeltet. Bioforsk-rapport Vol 3 (86) 2008

Vestre Vansjø er en del av Morsavassdraget. Bioforsk-rapport Vol 2 (24) 2007 (1 Mb)gir eksemler fra en analyse av areal med mye grønsaker. Et annet eksempel finnes i Bioforsk-rapport Vol 1 (177) 2006 (1 Mb), her fra et relativt flatt område med lav erosjonsrisiko. Av jordbruksarealet består 90 % av hele feltet for korn, men med høy prosent av grønnsaksareal i enkelte delnedbørfelt.

Leiravassdraget: Leiravassdraget er svært variert, med klare skogsvann i starten og videre med bekker og elver gjennom bratte ravinedaler på løsmasseslettene på Romerike. Nederst er den en meandrerende sakteflytende elv gjennom flate jordbrukssletter. Under marin grense blir Leira en elv sterkt preget av partikulært materiale.NIVA-rapport 5657-2008

Bunnefjorden med Årungen og Gjersjøvassdraget (PURA): Omfatter Oslo og 5 kommuner i Follo. Se tiltaksanalysen.

Sørvestlandet

Jærvassdraget: Representerer et eksempel på utfordringer i vassdrag med mye husdyrhold. IRIS-rapport 28/2008 (5 Mb)

Figgjovassdraget: Vassdrag med eutrofipåvirkning. Laksebestand av betydning. IRIS-rapport 12/2009

 

 

 

a a a