Del på Twitter Del på Facebook
Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther
Utskrift
Tiltak ved husdyrproduksjon
Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther
Her gis informasjon om tiltak som egner seg i områder med mye husdyrproduksjon. Kartlegging av fosforstatus og bedret gjødselhåndtering og -planlegging kan være aktuelle tiltak.

På jordbruksarealer med intensiv husdyrproduksjon er jordas fosforinnhold (målt som P-AL) ofte høy pga. tilførsler av husdyrgjødsel (ofte i kombinasjon med mineralgjødsel) over lengre tid. Dermed tilføres det mer næring enn plantene tar opp, og næringsstoffer vil kunne renne av til vannforekomstene. Et temaark er utarbeidet for å gi råd om husdyrgjødsel og lagerkapasitet.

Et langsiktig tiltak på slike arealer er å redusere jordas fosforinnhold ved redusert gjødsling, forbedret gjødselhåndtering, samt å opprettholde krav til spredeareal. Kravet til spredeareal i Norge er i dag 4 daa per gjødseldyrenhet (GDE), dvs. 0,25 GDE/daa. Disse tiltakene vil i første rekke ha stor effekt over lengre tid, men vil også på kort sikt redusere tap av løste næringsstoffer til vassdrag. Kontroll med gjødselkjellere er viktig for å unngå lekkasje til nærliggende vassdrag. Videre er det viktig at man ved gjødselplanlegging tar tilstrekkelig høyde for næringsinnhold i husdyrgjødsel, slik at tilført mengde mineralgjødsel kan reduseres. Tidspunkt for spredning av husdyrgjødsel er også av stor betydning. Husdyrgjødsel bør i første rekke spres i løpet av vekstsesongen, da risiko for avrenning av næringsstoffer er relativt lav grunnet mindre nedbør, planteopptak og fordampning. Risiko for avrenning av næringsstoffer er størst når husdyrgjødsel spres i perioder med stor avrenning utenom vekstsesongen.

Fangdammer har vist seg å gi god effekt som et sekundærtiltak i husdyrområder, da i første rekke med tanke på tilbakeholdelse av partikler og partikkelbundet fosfor. Fangdammer gir generelt mindre effekt på tilbakeholdelse av nitrogen. Andre viktige tiltak er ugjødsla randsoner mellom eng/beite og vassdrag, samt permanente vegetasjonssoner mellom åpen åker og vassdrag.

God gjødslingspraksis er et viktig tiltak. Foto: NIBIO.

 

a a a