Del på Twitter Del på Facebook
Tiltak_bilde_potet_floistad_web.jpg
Utskrift
Tiltak ved grønnsak/potetdyrking
Tiltak_bilde_potet_floistad_web.jpg
Her gis informasjon om tiltak som egner seg i områder med intensiv grønnsak- eller potetproduksjon. Kartlegging av jordas fosfornivå er et viktig stikkord.

På intensivt drevne jordbruksarealer med grønnsaksproduksjon kan fosforinnholdet i jorda være høyt på grunn av sterk gjødsling over lengre tid. Hvis tilførslene av næringsstoff er høyere enn det som tas ut i avling er det fare for anrikning av fosfor i jordmassene, og dermed også høy avrenning av fosfor til vassdragene. Fosforkartlegging (i form av såkalt P Al status) er derfor et nyttig virkemiddel for å planlegge tiltak, som redusert gjødsling. Det kan ta tid før effekten av dette tiltaket kan registreres, men dette ansees som absolutt nødvendig for å redusere tap av fosfor til vassdragene.

Hvis behovet for redusert næringsstofftilførsel til resipienten er særlig viktig, kan det være nødvendig med omlegging fra næringskrevende potet- og grønnsaksvekster til grønnsaker som er noe mindre fosforkrevende.

I tillegg er risikoen for partikkelavrenning stor på disse arealene, og vegetasjonssoner og fangdammer er aktuelle sekundærtiltak. Det anbefales også å vurdere rensing av grøftevann, gjerne kombinert med sedimentasjonskammer / fangdam.

 

a a a