Del på Twitter Del på Facebook
Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg
Utskrift
Tiltak på kornareal
Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg
Her gis informasjon om tiltak som egner seg på områder med korndyrking. Stikkord er ulike tiltak som hindrer tap av jordpartikler til vannforekomstene, samt god gjødslingsplanlegging.

Erosjonshindrende tiltak inkluderer først og fremst redusert jordarbeiding og grasdekte vannveier. Redusert jordarbeiding innebærer at pløying utelates og at det utføres lettere eller minimal jordarbeiding, som harving eller direktesåing. Grasdekte vannveier er forsenkninger på jordet hvor vannet naturlig samler seg og som er permanent tilsådd med gras.

NIBIO gjennomfører nå ruteforsøk med undersøkelser av effekten av ulike typer jordarbeiding på tap av partikler, næringsstoffer og pesticider. Oppdaterte resultat, inkludert faktaark, legges fortløpende ut på eget nettsted (Kjelle-forsøkene).

Vegetasjonssoner og/eller fangdammer vil ytterligere bidra til å redusere andelen jordpartikler som renner av til vannforekomstene. I tillegg vil det i mange tilfeller være nødvendig med kontroll og utbedring av hydrotekniske installasjoner (kummer og drensgrøfter) for å redusere direkte transport av partikler og næringsstoffer gjennom disse systemene og ut i vassdrag.

Gjødslingsplanlegging er et annet aktuelt tiltak. Ved å tilpasse gjødslingsmengder til den enkelte veksts behov og unngå overskuddsgjødsling, vil man på sikt redusere jordas innhold av næringsstoffer og følgelig risiko for tap av næringsstoffer til vassdrag.

Prioriteringer av tiltak ved tiltaksplanlegging vil avhenge av ulike forhold i nedbørfeltet. Flere faktorer har betydning for avrenning og dominerende transportprosesser i et nedbørfelt. Særskilte forhold som må vurderes i hvert enkelt tilfelle inkluderer:

  • Topografi
  • Jordtype
  • Driftspraksis og -intensitet
  • Nærhet til vassdrag
  • Fosfornivå i jord

 

a a a