NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Å leve med bjørn
Tradisjonelt har Norge vært et bjørneland. For 150 år siden var det flere bjørner i Norge enn i nabolandet Sverige. Hard bekjempelse førte til at bjørnebestanden så å si var utryddet allerede i 1930. Det har tatt lang tid for bjørnen å gjenetablere seg i landet.

Bestandene i våre naboland er store og ekspanderende, og den svenske bestanden ligger per dags dato på ca. 3000 individer. En ny rapport innebærer økt kontakt mellom mennesker og bjørn. I motsetning til andre land, har vi mistet mye folkekunnskap om bjørn. For å kunne leve med bjørn trenger vi kunnskap om dens atferd og hvordan den reagerer på oss. Vi må vite hva vi kan gjøre for å unngå konflikter og problemer med bjørn. Det er derfor viktig at vi høster av erfaringene fra steder der mennesker er vant til å leve med bjørn, som våre naboland og andre steder der det finnes bjørn.

Prosjektet "leve med bjørn" er et samarbeidsprosjekt mellom Norsk Institutt for Naturforskning, Bioforsk Svanhovd og Svensk Viltskadecenter. Prosjektet har utarbeidet et omfattende informasjonsmateriell i form av filmer, brosjyrer og presentasjoner for folk som bor eller driver med utmarksbaserte aktiviteter i bjørneområder. Bjørnen kan være farlig og informasjonsmateriellet gir klare råd om hvordan man kan redusere risikoen for potensielt farlige møter med bjørn og hva man bør gjøre hvis man treffer en bjørn i utmarka. I Norge er tiltaket finansiert med midler fra Fylkesmennene i Finnmark, Troms, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Hedmark og Oslo/Akershus.

Informasjonsbrosjyrer

Brosjyrene er laget i både svenske, norske, engelske og tyske versjoner. De norske versjonene er tilpasset norske forhold. Brosjyrene er ment som et ledd i informasjonsarbeidet på dette temaet i Norges "bjørnefylker". Brosjyrene finnes i trykkeferdig pdf-format og omhandler følgende tema:

Innbyggere i bjørneområder: Råd og tips for hus- og hytteeiere om hvordan forebygge problemer med bjørn før de oppstår.

Birøkt i bjørneområder: Råd til birøktere om hvordan forebygge bjørneskader i forbindelse med vandrebirøkt.

Friluftsliv i bjørneområder: Råd og tips til turgåere, bærplukkere, jegere, fiskere og andre som driver med friluftsliv i bjørneområder.

 

Foto: Ragnar Våga Pedersen

For temaark og rapporter på dette området, se faner i kolonnen til venstre.

a a a

Bjørnespor. Foto: Tore Tollaksen

Bjørnespor i våt leire. Foto: Morten Günter

Brunbjørn. Foto: Ragnar Våga Pedersen

Bjørnespor_oppgravd vepsebol. Foto: Tore Tollaksen

Bjørnespor.

Bjørnespor i leire.

Brunbjørn.

Vepsebol gravd fram av bjørn.