NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Rådgivning
Viltskadesenteret gir i første rekke råd og veiledning i forbindelse med skader på/tap av sau og rein som skyldes bjørn, ulv, jerv, gaupe og ørn.

I tillegg jobber vi med skader som skyldes andre dyr og fugler, for eksempel skader på eng på grunn av gås, beiteskader forvoldt av hjortedyr og lignende. Vi er behjelpelig både i forholdt til gårdbrukere, grunneiere, andre aktuelle næringsutøvere og offentlig forvaltning. Vi kan kontaktes og gi gratis rådgivning både i forbindelse med forebyggende tiltak og  avbøtende tiltak dersom skade allerede har oppstått. Vi gir også informasjon og råd om erstatningsordninger for tap av sau og rein.

Vårt mål er å begrense skader og tap som fredede rovdyr og andre ville dyr påfører næringsutøvere i landbruket.

Veiledningen kan skje både telefonisk, skriftlig og gjennom våre websider. Under området "Temaark" får du kortfattet informasjon om ulike emner innen vilt- og skadeproblematikken. Vi kan også bidra med foredrag og innlegg på møter og konferanser der viltskadeproblematikk er tema.

a a a

Sau_gammelnorsk rase. Foto: Thomas Holm Carlsen