NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Tapsundersøkelser - sau og rein
Tap av sau og rein på utmarksbeite kan ha mange årsaker. Ofte er det umulig å fastslå dødsårsak, enten fordi man ikke finner kadaveret eller fordi man finner det for seint. I enkelte områder er mørketapene svært store. Bruk av mortalitetssendere, eller såkalte "dødsvarslere", gjør det mulig å lokalisere kadavrene raskt etter at døden har inntruffet.

Tapsundersøkelser ved hjelp av dødsvarslere på lam har blitt gjennomført en rekke steder i landet de senere år. Disse har gitt god kunnskap om årsakene og tidspunktene for tap av sau i de ulike undersøkelsesområdene de enkelte år. Resultatene fra de ulike tapsundersøkelsene viser at det kan være svært forskjellige tapsårsaker som dominerer fra område til område, men også fra år til år innen samme område og mellom besetninger. 

Tapsundersøkelser er av flere årsaker viktige både for forvaltningen og for saue- og reindriftsnæringen. Kunnskap om årsaker til tap, tidspunkt for tap, hvor i beiteområdet tapene er størst og hvilke demografiske- og driftsmessige forhold som har betydning for dødeligheten, vil til sammen kunne gjøre det lettere å sette inn egnede forebyggende tiltak. Tapsundersøkelser vil også gi forvaltningen kunnskap om de reelle tap i et område, slik at usikkerheten ved erstatning av sau og rein omsøkt som rovviltdrept blir mindre.

For temaark og rapporter på dette området, se faner i kolonnen til venstre.

a a a

Dødsvarsler_peiling. Foto: Norvald Runderaas

Sauekadaver_lam. Foto: Inger Hansen

Sauekadaver_lam. Foto: Inger Hansen

Sauekadaver. Foto: Inger Hansen

Rein_påsetting av klave. Foto: Bioforsk Nord Tjøtta

Rein_rovdyrtap. Foto: Inger Hansen

Peiling etter aktive dødsvarslere i beiteområde.

Dødsvarslere muliggjør funn av bortgjemte kadaver av beitedyr.  Her et lam som ble funnet i en bergsprekk.

Rovdyrdrept lammekadaver.  Dette er en vanlig måte å finne rovdyrdrepte dyr på. Åtseletere er ofte raskt ute og gjør det ofte vanskelig å dokumentere årsaken.

Beinrester etter et kadaver av et beitedyr.

Påsetting av dødsvarsler på reinkalv.

Reinkalv dokumentert tatt av gaupe.