NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Rovdyr og beitedyr
Med politiske vedtak om levedyktige bestander av ulv, bjørn, jerv, gaupe og kongeørn i Norge, samtidig som det skal drives bærekraftig beitedrift i utmarka, er rovviltskader på sau og rein ikke til å unngå. Vårt fokus er å utvikle tapsforebyggende tiltak som bidrar til en bærekraftig saue- og reindriftsnæring i distriktene.

Tapsprosenten grunnet rovdyr er uakseptabelt høy i mange beiteområder og det er et stort behov for å iverksette effektive, forebyggende tiltak mot rovviltskader på beitedyr som sau og rein. Målet må være å få tapene ned til "normaltapet" igjen. I den siste rovviltmeldinga (St.meld. nr. 15 (2003-2004) - Rovvilt i norsk natur) anbefales tiltak som skiller rovvilt og beitedyr i tid og rom. Dette innebærer at det må gjøres driftstilpasninger i områder hvor det skal være faste forekomster av rovdyr.

Gjennom de 15 siste år er det prøvd ut mange forebyggende tiltak på sau. Ikke alle har vist like god tapsforebyggende effekt. De tiltakene som har vist seg å ha best forebyggende effekt mot rovdyrskader på sau er:

  • Rovdyrsikker inngjerding
  • Tidlig nedsanking
  • Bruk av beredskapsarealer
  • Flytting av sau til områder med liten rovvilttetthet
  • Bruk av vokterhund

 

I reindrifta er det spesielt utfordrende å finne gode forebyggende tiltak som beskytter reinen gjennom hele året. Fylkesmannen har likevel prioritert enkelte tiltak som gjennom perioder av driftsåret kan ha god forebyggende effekt.

  • Ekstraordinært tilsyn i kalvingsperioden/kalving i gjerde
  • Gjerder/intensiv gjeting utenom kalvingsperioden
  • Tilleggsfóring/vinterfóring
  • Ekstraordinær flytting

 

Alle disse tiltakene krever større eller mindre endringer med hensyn til den tradisjonelle driftsformen med utmarksbasert beitedrift. Siden rovdyrart, rovdyrtetthet, beiteområdets beskaffenhet (topografi, vegetasjon med mer) og driftsmåte varier mye, vil det være behov for kombinasjonsløsninger tilpasset den enkelte bruker.

 

For temaark og rapporter på dette området, se faner i kolonnen til venstre.

 

a a a

Sau_flytting til øybeite. Foto: Bioforsk Nord Tjøtta

Sau_villsau på innmarksbeite. Foto: Dordi Mogstad

Vokterhunder på innmarksbeite. Foto: M.A. Hågensen

Vokterhund på patrulje. Foto: Inger Hansen

Gjerde. Foto: Inger Hansen

Reinkalving i gjerde. Foto: Berit Hansen

Rein_tilleggsforing. Foto: Berit Hansen

Reinsamling. Foto: Håkon Sund

Flytting av sau til øyebeite er et tiltak som skiller rovvilt fra beitedyr.

Beiting av sau på inngjerdet innmark kan også være et tiltak.

Bruk av vokterhund på innmarksbeite er et av de anbefalte metodene for bruk av vokterhund i Norge.

Bruk av vokterhund på patrulje. Ved bruk av vokterhund i utmark er det anbefalt å bruke hunden i kombinasjon med beitetilsyn.

Rovdyrsikkert gjerde i utmark.

Ved ekstraordinært tilsyn i kalvingsperioden kan bruk av gjerde være effektivt.

Tilleggsfôring av rein forebygger dårlig hold ved låste beiter.

Samling av rein for merking og flytting.