Del på Twitter Del på Facebook
Hytte_Stor1.png
Utskrift
VA i hytte-/fritidsbebyggelse
Hytte_Stor1.png
Det er over 400 000 hytter/fritidsboliger i Norge. Antall hytter som bygges og størrelsene på hyttene øker. Kravet til sanitær standard er betydelig høyere enn for 10-20 år siden. Innlagt strøm, samt høy sanitær standard med dusj, WC og oppvaskmaskin er for mange et krav og en selvfølgelighet ved kjøp, oppgradering eller nybygging av hytte. Avløpsanlegg for hytter belastes periodisk og normalt mindre enn boliger. Det velges derfor ofte andre løsninger for hytter enn for boliger. Nedenfor gis relevant informasjon for planlegging av vann- og avløpsløsninger i fritidsbebyggelse, som et tillegg til øvrig informasjon på www.avlop.no vedrørende valg av avløpsløsning.

Forurensningsforskriftens §12-1 definerer virkeområdet for kap.12 slik: «Kapittel 12 gjelder for utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe. For virksomhet som kun slipper ut gråvann, gjelder dette kapittel bare dersom det er innlagt vann». 

Hva som menes med "innlagt vann" og "virksomheter som bare slipper ut gråvann", er beskrevet på miljøkommune.no;

  • Innlagt vann 
  • Virksomheter som bare slipper ut gråvann (link kommer)

For regelverk, eierskap til VA-anlegg, planlegging, saksbehandling, krav til kompetanse og tilsyn i forbindelse med VA-løsninger i fritidsbebyggelse, se informasjon på www.miljokommune.no:

Linker kommer


Gode VA-løsninger i fritidsbebyggelse

Høyere sanitær standard i hyttene betyr høyere vannforbruk og dermed behov for vannforsyning med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet, samt mer avløpsvann som skal renses. Det er viktig at utslipp av avløpsvann ikke medfører konflikter i forhold til drikkevannsinteresser eller andre brukerinteresser i hytteområdene, som ofte ligger i sårbare områder i fjellet eller langs kysten.

For å sikre gode løsninger både med hensyn til vannforsyning og avløpsbehandling er det viktig med: 

  • god og samordnet planlegging av vann- og avløpsløsninger i hyttefeltet, se info her
  • riktig dimensjonering av aktuelle vann- og avløpsløsninger i hyttefeltet, se info her
  • etablering av egnede renseløsninger for behandling av avløpsvann fra hytte-bebyggelse med varierende belastning, se info her
  • tilfredsstillende drift, vedlikehold og service av både vannforsyningsanlegg og avløpsrenseanlegg i hyttefeltet, se info her
  • grundig vurdering av utslippsområder for valg av egnet utslippssted for renset avløpsvann fra fritidsbebyggelse, se info her

 

a a a