Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Nytt fra Avlop.no

Kompetansegivende kurs i mindre avløpsrenseanelgg (<50 pe) - regelverk, planlegging og oppfølging

Kurs 2017: 1. samling mars 2017, 2. samling april 2017

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og NIBIO (tidligere Bioforsk) har siden 2009 årlig arrangert kompetansegivende kurs som gir nødvendig kunnskap og opplæring for saksbehandling, planlegging og oppfølging av mindre avløpsanlegg i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften.

Kurset er hovedsaklig beregnet på saksbehandlere i kommunal sektor, areal- og miljøplanleggere, rådgivere og konsulenter. Det er også mulig for andre interesserte å delta. Kurset er et etter- og videreutdanningskurs i regi av SEVU (seksjon for etter- og videreutdanning) ved NMBU. Fullført kurs, med innlevering av avsluttende prosjekt-oppgave, gir 5 studiepoeng.

Årets kurs startet opp med nettstudier i begynnelsen av februar, første kurssamling vil være på Ås i mars (14.-16. mars), og andre kurssamling vil være i slutten av april (25.-27. april).

For informasjon, se hjemmeside for kurset: SEVU-kurs mindre avløp
For å laste ned kursbrosjyre for årets kurs, klikk her


Avløpskonferansen - Små avløp, store utfordringer ble i mai 2016 arrangert for tredje gang på Campus Ås. Arrangementet er et samarbeid mellom NMBU og NIBIO som arrangører, og har Norsk Vann, Miljødirektoratet, Norsk Vannforening og Fagforbundet som samarbeidspartnere. Konferansen er rettet mot de som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger og opprydding i spredt bebyggelse. Konferansen samlet denne gang totalt over 150 personer, inkludert konferansedeltakere, utstillere, foredrags-holdere og arrangører. I tillegg var enkelte studenter fra campus innom for å få med seg noen av innleggene på konferansen.

Konferansen hadde et variert program med overordnede temaer som behov for forskriftsendringer, behandle søknad og drive tilsyn etter forurensningslovgivningen og plan- og bygningsloven (pbl) og krav til sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsning i henhold til pbl. Videre temaer rundt hygieneaspekter i spredt bebyggelse, fekal forurensing og kildesporing, samt biologiske effekter i vannfore-komstene fra utslipp av avløpsvann. Resultater fra oppfølging av minirenseanlegg og informasjon om teknisk godkjenningsordning av minirenseanlegg ble lagt frem. I tillegg ble nødvendig grunnlag for vurdering av søknad om infiltrasjonsanlegg belyst. Erfaringer fra ulike kommuner gjennom ulike prosjekter ble fremlagt, og vi fikk også et kjapt innblikk i hva som er på gang i forhold til små avlopp hos våre naboer i Sverige. 

Innlegg fra konferansen er lagt ut på Avløpskonferansens nettside

I tillegg til faglige innlegg var det også satt av gode pauser til mingling, fagprat og besøk på utstilling. 13 utstillere var til stede på årets konferanse. I tillegg hadde arrangører og samarbeidspartnere en infostand. Ut fra summingen i lokalet i pausene, var det stor aktivitet i utstillingshallen i Vitenparken. 

Vi takker aller deltakere og utstillere som kom til årets konferanse og alle foredrags-holdere som bidro med gode innlegg og konstruktiv debatt, samt våre samarbeids-partnere. Vi satser på at Avløpskonferansen nå er etablert som en fast møtearena, og ønsker alle velkommen tilbake i mai 2018! 

For omtale av konferansen, se også artikkel på hjemmesiden til Norsk Vann


Standardbrev og brosjyrer for mindre avløpsanlegg i spredt bebyggelse

Norsk Vann har gjennom sitt prosjektsystem utarbeidet standardbrev og brosjyrer som kan benyttes når kommunen skal arbeide med utbedring av avløp i spredt bebyggelse. Det er utarbeidet informasjonsbrosjyre til huseiere og standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt bebyggelse.

Det kan være vanskelig å vite når man skal benytte de ulike hjemlene. Det er derfor utarbeidet en veiledning til hjelp for å avgjøre når disse skal brukes, samt ulike maler som kan benyttes. Det er også utarbeidet mal for utslippstillatelse og sjekkliste som viser aktuelle sjekkpunkter en kommune skal ivareta ved vurdering av utslipps-tillatelse/tillatelse til tiltak.

Standardbrev og informasjonsmateriell kan du finne på nettsiden til VA-jus, se link


VAnndrypp - informasjonsordning fra Norsk Vann og NIBIO

Norsk Vann og NIBIO startet høsten 2015 en informasjonsordning for deg som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger. Med jevne mellomrom vil det sendes ut et nyhetsbrev vi har kalt «VAnndrypp» med nyttige lenker, tips om regelverk, erfaringer det er verdt å dele eller informasjon om ting som er på gang.

Første «VAnndrypp» ble sendt ut 17. september 2015, og har blitt tatt godt imot. Planen er å sende ut et VAnndrypp hver 3.-4. uke. Målet er at dette blir et nyttig bidra til informasjon for deg som jobber med mindre vann- og avløpsløsninger, slik at du lettere kan holde deg faglig oppdatert og engasjere deg i pågående arbeid. Vår tanke er at enkel tilgjengelig informasjon er noe man aldri kan få nok av. For å se de første VAnndrypp som er sendt ut høsten 2015, se nedenfor: 

VAnndrypp nr. 1, klikk her
VAnndrypp nr. 2, klikk her
VAnndrypp nr. 3, klikk her

Hvis du har interesse av å følge oss, registrerer du deg ved å sende en e-post til Gjertrud Eid hos Norsk Vann, gjertrud.eid@norskvann.no eller til Guro Hensel hos NIBIO, guro.hensel@nibio.no


Status godkjenningsordning og dokumentasjon av minirenseanlegg

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en teknisk godkjenningsordning (TG), som viser at minirenseanleggene tilfredsstiller europeiske krav i henhold til EU's byggevaredirektiv og NS-EN 12566-3, samt tilfredsstiller nasjonale krav gitt i forurensningsforskriften. Det er ønskelig at alle minirenseanlegg på det norske markedet godkjennes av SINTEF Byggforsk, og får utstedt godkjenningsdokument for SINTEF Teknisk Godkjenning. Gjennom den tekniske godkjenningsordningen hos SINTEF sikres en faglig gjennomgang av dokumentasjon for de ulike anleggene.På denne måten kan man få en komplett oversikt over minirenseanlegg som tilfredsstiller både de europeiske kravene og de særnorske kravene gitt i forurensningsforskriften.

SINTEF har i oktober 2015 utarbeidet et notat med orientering vedrørende SINTEF Teknisk Godkjenning av minirenseanlegg, samt at de jobber med revisjon/oppdatering av godkjenningsdokumentene.

Informasjon om SINTEF Teknisk Godkjenning og oversikt over minirenseanlegg med TG, finner du her


Grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg
Webtilpasset rapport

Infiltrometer. Foto: Trond Mæhlum (Brødtekst (BF))
Infiltrometer. Foto: Trond Mæhlum

Ved bygging av infiltrasjonsanlegg er det nødvendig å utføre tilfredsstillende grunnundersøkelser. Bioforsk har på Oppdrag fra Klif og Norsk Vann foretatt en oppdatering og webtilpasning av veilederen for grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av mindre avløpsrenseanlegg (NORVAR rapport 49/1994). Plan for gjennomføring av grunnundersøkelser deles opp i forundersøkelse, områdebefaring og detaljundersøkelser.

Rapporten supplerer gjeldende bransjestandard for bygging av lukkede infiltrasjonsanlegg, omtalt i VA/Miljøblad 59 og den er tilpasset forurensningsforskriftens kap. 12. Rapporten har en kortfattet hoveddel med oversikt over prosedyrer for gjennomføring av en grunnundersøkelse.

Rapporten foreligger som en trykket rapport i regi av Norsk Vann, rapportnr. 178/2010. Webtilpasset versjon av rapporten ligger på http://www.avlop.no/.

Webtilpasset rapport (Norsk Vann rapport 178/2010) finner du her


 


a a a