Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Ordliste

Avløpsanlegg
Ethvert anlegg for håndtering av avløpsvann som består av en eller flere av følgende hovedkomponenter: avløpsnett, renseanlegg og utslippsanordning.

Avløpsnett
Et transportsystem som samler opp og transporterer avløpsvann fra bolighus eller andre bygninger med innlagt vann.

Avløpsvann
Både sanitært og industrielt avløpsvann og overvann.Biologisk toalett: et toalett hvor avfall omdannes til kompost og væsken fordampes.

Brukerinteresser
I denne sammenheng om utslipp fra små avløpsanlegg som kan medføre negative konsekvenser for drikkevanns-, nærings- og rekreasjonsinteresser

BOF5
Biokjemisk oksygenforbruk, mål på mengde oksygen som forbrukes i løpet av fem dager når organisk stoff brytes ned i vann. Parameteren beskriver i stor grad det oksygenforbruk som avløpsvannet vil representere ved utslipp i resipienten.

Den ansvarlige
Den som er ansvarlig for virksomheten. Som ansvarlig regnes den som kan holdes ansvarlig jf. forurensningsloven § 7.

Eutrofiering
Er økt næringstilførsel og den biologiske responsen på dette; i første omgang i form av økt primærproduksjon (algevekst)

Gråvann
Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kommer fra kjøkken, bad  og vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

Innlagt vann
Vann fra vannverk, brønn, cisterneanlegg (også innvendige cisterner) eller lignende, som gjennom rør eller ledninger, er ført innendørs.

Minirenseanlegg 
I prinsippet nedskalert utgave av store konvensjonelle renseanlegg 

Personekvivalent, pe
Den mengde organisk stoff som brytes ned biologisk med et biokjemisk oksygenforbruk målt over fem døgn, BOF5, på 60 g oksygen per døgn. Avløpsanleggets størrelse i pe beregnes på grunnlag av største ukentlige mengde som går til renseanlegget eller utslippspunkt i løpet av året.
Generelt gjelder: 1 person = 1 pe = 60g BOF5/døgn = størst ukentlig belastning gjennom året.

Privat avløpsnett
Avløpsnett som ikke er allment tilgjenglig for tilknytning.

Sanitært avløpsvann
Avløpsvann som i hovedsak skriver seg fra menneskers stoffskifte og frahusholdningsaktiviteter, herunder avløpsvann fra vannklosett, kjøkken, bad, vaskerom eller lignende.

Suspendert stoff (SS)
Mengden av uoppløst materiale i vann.

Termotolerante koliforme bakterier (TKB)
Benyttes i Norge som indikatorbakterier for å måle utslipp av tarmbakterier fra mennesker og dyr.

a a a