Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Dokumentasjonskrav
Forurensningsforskriften kap 12 angir at alle renseløsninger skal ha "dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet" ved søknad om utslipp av avløpsvann. Videre skal alle renseanlegg dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Forskriften setter noen dokumentasjonskrav, men det er opp til kommunen å sette mer detaljerte krav til dokumentasjon ved søknad om utslipp. Kommunene må ha kompetanse til å kunne vurdere dokumentasjon som gis. Det oppfordres til at kommunene utdyper kravene til dokumentasjon som er gitt i forurensningsforskriften. Hensikten er å øke sikkerheten for at anlegg som bygges vil fungere tilfredsstillende etter kommunenes ønske.

I høyre kolonne finnes artikler som gir forslag til utdypninger av dokumentasjonskravene for de vanligste renseløsningene i Norge.


Grunnundersøkelser for dokumentasjon av egnede grunnforhold

Renseanlegg med naturlig infiltrasjon i grunnen skal i tillegg til dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet, ha dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning.

Bioforsk har på Oppdrag fra Klif og Norsk Vann foretatt en oppdatering og webtilpasning av veilederen for grunnundersøkelser i forbindelse med planlegging av mindre avløpsrenseanlegg (NORVAR rapport 49/1994). Plan for gjennomføring av grunnundersøkelser deles opp i forundersøkelse, områdebefaring og detaljundersøkelser.

Rapporten supplerer gjeldende bransjestandard for bygging av lukkede infiltrasjonsanlegg, omtalt i VA/Miljøblad 59 og den er tilpasset forurensningsforskriftens kap. 12. Rapporten har en kortfattet hoveddel med oversikt over prosedyrer for gjennomføring av en grunnundersøkelse.

Det er henvisninger til vedlegg hvor stoffet er utdypet i læreboksform. Det er lagt inn eksterne lenker til relevant informasjon. Rapporten foreligger som en trykket rapport i regi av Norsk Vann, rapport nr. 178/2010.
En webtilpassning av rapporten kan du finne her.