Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Veiledning til kommunene
Gjennom temaene i menyen til høyre på denne siden gis noen innspill til kommunal myndighetsutøvelse av mindre avløpsanlegg. Teksten er tilpasset kapitlene 11 og 12 i forurensningsforskriften, som er den delen av forskriften som omhandler mindre avløpsanlegg.

Miljødirektoratet (tidligere Klif/SFT) ga i 2007 ut forvaltningsveilederen TA-2236/ 2007. Dette var en veileder til kommunene som i hovedsak dekket kapitlene 11-13 i forurensningforskriften. Forvaltningsveilederen ga utfyllende juridisk veiledning som er dekkende for kommunens myndighetsutøvelse for denne delen av forurensnings-forskriften. Veilederen er i dag erstattet av nettsiden www.miljøkommune.no.

Miljøkommune.no er en nettside som gir informasjon om kommunal saksbehandling innen miljø og planlegging. Infosiden gir oversikt over hva som er kommunens myndighet og oppgaver i de lover og regler som sorterer under Miljøvern-departementet. Forurensning og avløp er egne temaer på miljøkommune.no. For veiledning til saksbehandling i henhold til kapittel 12 i forurensningsforskriften, klikk her.

Miljødirektoratet har også utarbeidet kommentarer til bestemmelsene i forurensnings-forskriften kapittel 11 til 16. Kommentarene gir en nærmere forklaring av teksten i forskriften.
Link til kommentarene kapittel 11
Link til kommentarene kapittel 12
Link til kommentarene kapittel 13 


Logo Miljøkommune

Miljøkommune.no er et hjelpemiddel i kommunal saksbehandling innen miljø og planlegging. Nettstedet gir en oversikt over hva som er kommunens myndighet og oppgaver i de lover og regler som sorterer under Miljøverndepartementet. Det er også forslag til hvordan oppgavene kan løses med tilhørende flytskjema for saksgang, og maler til saksdokumenter.

Alt regelverk som tilhører Miljøverndepartementet er inndelt i tema. Hvert tema viser hvilken myndighet og hvilke oppgaver kommunen har innen temaet. Mange av temaene blir fulgt av oppgavehjelper som viser hvordan kommunen kan løse arbeidet i praksis.

Oppgavehjelpen foreslår hvordan miljømyndigheten kan brukes eller miljøoppgaven kan ivaretas. Mange av oppgavehjelpene viser flytskjema over saksgangen, og maler for aktuelle dokumenter som brev, søknader, veiledninger til publikum, sjekklister med mer.

Hovedmålgruppen er saksbehandlere i små og mellomstore kommuner som arbeider innen tekniske tjenester, plan, byggesak, geodata, oppmåling, vann, renovasjon, avløp, kultur, landbruk, skogbruk, natur, miljøvern, grøntområde og kommunehelse-tjeneste.

For å lære mer om miljøkommune.no, klikk her

 

 

 

 

 

a a a