Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
1.5 Bærekraftige planteproduksjonssystemer - miljøeffekter
Ansvarlig for aktivitet: Peter Dörsch

Deltakere i aktivitet
Audun Korsaeth (NIBIO)
Marina Bleken (NMBU)
Trond Børresen (NMBU)
Bernt Hoel (NIBIO)
Assosiert: Sissel Hansen, Ievina Sturite, Synnøve Rivedal (alle NIBIO)

 

Formål

Vi jobber for å finne dyrkingsmetoder som kan føre til bedre utnyttelse av nitrogen og fosfor i ulike driftssystemer. Overordnet mål er å redusere N og P avrenning og lystgassutslipp (N2O) i primærproduksjonen. For dette bygger vi en automatisk stasjon for kontinuerlig klimagassmålinger i systemforsøket på Apelsvoll. Systemforsøket ble valgt fordi det finns løpende målinger av avrenning, som sammen med kontinuerlige lystgassmålinger kan sees i sammenheng med avling på systemnivå. Næringsstoffutnyttelse og lystgassutslipp i eng blir undersøkt i «grasslaboratoriet» på Ås (Task 3), der betydning av artsblanding og gjødselregime blir undersøkt. Vi har også som mål å ta i bruk bedre metoder for å estimere biologisk nitrogenfiksering for å komme fram til mer realistisk anslag av næringsutnyttelse i eng. Effekten av jordstruktur blir studert i utvalgte felt i samarbeid med Task 2. Arbeidsgruppe 5 jobber sammen med flere eksterne prosjekter og partnere for å evaluere betydningen av dreneringstilstand (DRAINIMP og tidl Bioforsk Økologisk), overvintringsevne (NIBIO Matdivisjonen) og jordens surhetsgrad (MIGMIN, NMBU) for god næringsutnyttelse og redusering av  avrenning og lystgassutslipp i eng.

 

Planlagte aktiviteter

  • Lystgass målinger i langvarige feltforsøk (NMBU og Apelsvoll). Måling i ulike driftssystemer med ulike vekster, gjødsling og jordarbeiding.
  • Utvikling av automatkammeranlegg for automatiserte lystgassmålinger (N2O) i systemforsøket på Apelsvoll
  • Forbedre metoder til estimering av biologisk nitrogenfiksering i gress-kløver eng
  • Utvikling og bruk av isotop-metoder til bestemmelse av nitrogeneffektivitet i eng
  • Se på effekten av dreneringsgrad på næringsutnyttelse og lystgassutslipp i eng i samarbeid med DRAINIMP prosjektet
  • Undersøke rollen til jordens surhetsgrad for næringsutnyttelse og lystgassutslipp i eng (i samarbeid med MIGMIN prosjektet, NMBU)