Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
1.3 Røtter og opptak av næringsstoffer
Ansvarlig for aktivitet: Tore Krogstad

Deltagere i aktivitet

NMBU-IMV: Marina A. Bleken, Susanne Eich-Greatorex, Åsgeir R. Almås, Tore Krogstad, Toril Trædal, Øyvind Vartdal
Rothamsted Research: Steve McGrath

 

Formål

Gi økt forståelse av hvordan dyrkingspraksis, jordpakking og jordas egenskaper påvirker røtter både i mengde, hvor dypt de går og hvor robuste de er under ulike høsteregimer. I tillegg vil det undersøkes hvordan tilgjengeligheten og opptaket av fosfor i jord påvirkes ved bruk av husdyrgjødsel og hvordan langvarig dyrkingspraksis med og uten husdyrgjødsel påvirker viktige jordegenskaper som har betydning for avlingspotensial og kvalitet. Dette er viktig informasjon i den praktiske veiledningen om gjødsling.

Planlagte aktiviteter og metoder

Forskningen fordeles på tre hovedaktiviteter:

1. Kritiske forhold for røtter i moderne planteproduksjon - metodeutvikling

Selv om enkelte røtter kan nå store dybder, er mesteparten av rotaktiviteten konsentrert i det øverste jordsjiktet.  Vi vil utvikle metoder for å studere hvordan dybden av dette sjiktet påvirkes av ulike arter og dyrkingsmetoder. Metoden blir basert på bruk av stabile isotoper adsorbert på spesifikke ionebyttere. Etter testing under kontrollerte forhold vil metoden bli anvendt på feltforsøk (Grasslab) under deloppgave 4.2. Vi mangler kunnskap om hvordan røtter til ulike engarter påvirkes av høsting, vinterforhold, engalder og samspillet i blandinger. Forsøkene vil bli utført både i laboratorieforsøk og i felt, begge i samarbeid med deloppgave 4.2.

2. Effekten av husdyrgjødsel på tilgjengeligheten av P i jord

Om lag 70% av fosfor i husdyrgjødsel er uorganisk P lett tilgjengelig for planter. I gjødslingsplanleggingen regner vi likevel med at totalinnholdet av P i husdyrgjødsla likestilles med P i mineralgjødsel med tanke på planteopptak. Laboratorieforsøk har vist at organiske syrer i gjødsla har en positiv effekt på utnyttelsen av bundet P i jorda. Effekten av dette er ikke studert i feltforsøk. I prosjektet vil feltforsøk brukes i kombinasjon med kontrollerte veksthusforsøk for å forstå prosessene som kan føre til mer optimalisert og balansert gjødsling av P ved bruk av husdyrgjødsel.

3. Langtidseffekter av produksjonssystem på viktige fysiske og kjemiske egenskaper til jord

Effekten av lang tids dyrking på viktige jordegenskaper som aggregatstabilitet, jordstruktur, innhold av organisk materiale og næringsstofftilgjengelighet vil bli testet ved bruk av de langvarige dyrkingsforsøkene ved NMBU og ved Rothamsted Research i England. For optimalisering av metoden for plantetilgjengelig P i jord vil ny analyseteknikk ved bruk av DGT bli kalibrert mot eksisterende metoder brukt rutinemessig i landbruket. Målet er å utvikle ny teknikk som gir et bedre estimat for plantetilgjengelig P i jord enn dagens rutinemetoder og som gir større forståelse for prosessene som ligger bak tilgjengeligheten av P i jord.