Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
1.2 Bedre jordstruktur
Ansvarlig for aktivitet: Trond Børresen

Deltagere i aktivitet

NIBIO Matdivisjonen: Hugh Riley og Till Seehusen
NIBIO Klima- og miljødivisjonen: Sigrun Kværnø, Csilla Farkas og Johannes Deelstra
NIBIO Kart- og statistikkdivisjonen: Åge Nyborg og Ove Klakegg 
NMBU Institutt for miljøvitenskap: Mathieu Lamandé, Trond Børresen, Øyvind Vartdal og Toril Trædal 

 

Formål

Med stadig økende størrelse og vekt på landbruksmaskiner og en mulig endring i klima mot mer nedbør så er jordpakking og kjøreskader et viktig tema å få mer kunnskap om. Vi har derfor som mål å få bedre forståelse og kunnskap om hvordan pakking foregår under landbruksmaskiner under norske forhold.

Forholdet mellom jordas vanninnhold, styrke og bearbeidbarhet (smuldring) blir kritiske kriterier under endra klimabetingelser. Det er et mål å utvikle beslutningsstøtte til gårdbrukerne som kan nyttes for å estimere risiko for jordpakking og dårlig jordstruktur både i såbedet og undergrunnsjorda.

Trykkbelastninger under hjul på landbruksmaskiner

Utføre feltforsøk der trykk, spenninger og sammentrykking måles i ulike dybder under hjul på landbruksmaskiner. Tilsvarende forsøk ble utført på stiv leire i 2011. Nytt forsøk legges til siltjord i Solør. Dette er et samarbeid med Universitet i Kiel og vil også brukes til å se hvordan naturlige prosesser reparerer pakkingsskader.

Feltforsøk med jordpakking og jordløsning

Videreføre eksisterende og etablere nye feltforsøk med ulik pakking og eventuelt jordløsning. Anlegg av nye forsøk vil bli koordinert sammen med aktiviteten i Task 1 «Gårdstudier» der det er allerede er anlagt et forsøk med jordløsning i korn og der en er i ferd med å planlegge forsøk med jordløsning / jordlufting av grasareal.

Risiko for jordpakking og dårlig struktur – beslutningsstøtte

Under denne aktiviteten ligger tre underprosjekter:

  • Modellering av jordas laglighet
  • Estimering av jordas vanninnhold med en hydrologisk simuleringsmodell
  • Tilrettelegge pakkingsmodellen ”Terranimo” for norske forhold

Jordas laglighet (smuldringstidspunkt ) og pakkingsrisiko er avhengig av jordas vanninnhold. Arbeidet i de tre aktivitetene som er listet opp vil derfor samordnes. Det vil være et nært samarbeid med NIBIO og Århus Universitet (Foulum) i disse aktivitetene.

Terranimo - dataprogram for å redusere risiko for jordpakking

Nå kan norske bønder få hjelp til å vurdere risiko for jordpakking. Hvor tørr må jorda være for å unngå skader? Når kan en kjøre med tunge maskiner på åkeren? Hva er effekten av alternative maskinvalg og hvilken dekkutrustning skal en velge? Trond Børresen (NMBU), har ledet arbeidet med å tilpasse Terranimo til norske forhold. Les mer om Terranimo her.