Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
1. Generell informasjon om dyrkingssystemforsøket på Apelsvoll
Det langvarige dyrkingssystemforsøket ble anlagt i 1989 på gården Apelsvoll i Østre Toten kommune (60°42´N 10°51´Ø, 250 moh), og drives i regi av Bioforsk Øst Apelsvoll. Regionen har et typisk skandinavisk innlandsklima, med årsnedbør på rundt 600 mm, en årsmiddeltemperatur på 3,6 °C, og med middeltemperatur i vekstsesongen (mai-september) på 12 °C. Forsøksarealet ligger på morenejord, typisk for området. Matjordlaget, som er 22-28 cm dypt, er klassifisert som lettleire og har 47 ± 4 % sand, 35 ± 2 % silt, 18 ± 2 % leire, med noe grus og stein. Innholdet av organisk materiale er rundt 5 %.

Forsøksanlegget dekker et område på 32 daa, og består av 12 blokker á 1,8 daa (30 x 60 m), atskilt med 7,5 m brede grasganger. Hver blokk blir drevet individuelt som et lite mini-gårdsbruk. Fram til1999 var hver gård delt inn i åtte skifter med et åtteårig vekstskifte, slik at alle vekstene var med hvert år. I 2000 ble to og to skifter slått sammen, og mini-gårdene fikk et fireårig vekstskifte. Hver modellgård er systematisk drenert (drenavstand 7.5 m) for å fange opp mest mulig av sigevannet. I tillegg er hver blokk utstyrt med rør til å fange opp overflateavrenning. Alt grøfte- og overflatevann ledes separat fra hver blokk inn i målehus, hvor vannstrømmen registreres kontinuerlig (vippekar påkoblet datalogger), og hvor volumproporsjonale vannprøver blir tatt automatisk. Vannprøvene analyseres på månedsbasis (vannprøver for en måned slås sammen) for pH, tørrstoff og ulike næringsstoffer. To og to gårder drives helt likt (to gjentak), slik at de 12 modellgårdene til sammen representerer seks dyrkingssystemer.

 

Målsettingen med forsøket er å utvikle dyrkingsmetoder som gir:

  • minst mulig avrenning av næringssalter og plantevernmiddel
  • sunne produkter med optimal næringsverdi
  • tilfredsstillende avlinger og økonomi

 

Siden 1989 er det gjennomført noen større og mindre endringer i forsøksopplegget. I det følgende blir utviklingen av forsøket belyst nærmere.

a a a