Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Spredning av snegler

Snegler beveger seg langsomt. Det er ikke for ingenting vi har uttrykk som "Det går framover med sneglefart"! Spredning av snegler som følge av deres egenbevegelse tar følgelig meget lang tid. Når for eksempel brunskogsnegl har spredt seg fra Sør-Frankrike til Nord-Norge i løpet av noen tiår, så må det i hovedsak ha skjedd på andre måter. I stor grad er det mennesker som sørger for transport av snegler fra et sted til et annet. Nedenfor behandles de vanligste spredningsveiene som vi kjenner til.


Spredning med potteplanter internasjonalt
I dag er det en utstrakt internasjonal handel og transport av potteplanter. Et frø kan for eksempel sås i Sør-Amerika, småplantene sendes til Nederland for videre oppal, og planten selges til slutt i et plantesenter på Vestlandet. Det er strenge lover og forskrifter for slik handel, og ulike instanser gjennomfører kontroller av forsendelser. Allikevel er det ikke til å unngå at små snegler av og til kan følge med inne i pottene. Vi antar at det var på denne måten brunskogsnegl kom til Norge fra et annet nordeuropeisk land på slutten av 1980-tallet. I dag har vi imidlertid brunskogsnegl så mange steder innenlands at import av nye snegler anses å ha liten betydning for den videre spredningen nasjonalt.

Spredning med potteplanter innen Norge
Også innenlands er det mye transport av potteplanter. De transporteres blant annet fra grossist til detaljhandler, fra plantesentra til privathager og andre anlegg, og mellom privathager. På mange plantesentra står potteplantene ute. Dersom det er snegler i området, vil de bevege seg på og mellom pottene og plantene om natten, men når morgenen kommer søker de mot mørke og fuktige steder, og mange av dem vil da gå inn i pottene. Ved kjøp av en slik potteplante vil sneglen følge med til den hagen der planten blir plantet ut. En slik hage blir et nytt, lokalt spredningssenter.  

Spredning med jord og andre masser
Mange former for masser kan inneholde snegler som blir med som nissen på lasset. Det gjelder blant annet matjord, kompost og fyllmasser for veier. En bør derfor være spesielt forsiktig dersom en transporterer masse fra et området der en vet det finnes for eksempel brunskogsnegl. Der en losser massen vil det bli et nytt, lokalt spredningssenter for sneglene.  

Spredning med paller
Mye transport av ulike varer foregår på paller. Dersom pallene lagres utendøres i et område der det finnes snegler, vil undersiden av pallene være et ideelt sted for sneglene å gjemme seg om dagen. Når en slik pall transporteres til et annet sted og settes på bakken igjen, vil sneglene bevege seg ut i det nye området, som blir et nytt lokalt spredningssenter.  

Andre mulige spredningsmåter
En kan for eksempel tenke seg spredning med dyr, mennesker og biler. Det er registrert spredning av små snegler på hund og katt. Teoretisk kan en tenke seg egg som blir hengende på skotøy. En kan også tenke seg snegler som setter seg på bildekk og blir transportert lange strekninger. Dette er imidlertid et område som ikke er undersøkt. En må imidlertid anta at det har liten betydning i spredning av snegler.

a a a