Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kildeseparering: Gråvann, svartvann

Generelt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spillvann fra husholdning deles i to forskjellige typer; svart- og gråvann. Svartvann er alt avløp som kommer fra toalett, mens gråvann er det resterende avløpet fra husholdningen (bad-, oppvask- og vaskevann).

Prinsippskisse med oversikt over mulige kombinasjoner av svart- og gråvannsløsninger

Separate toalettløninger (løsninger for svartvann):


De vanligste renseløsningene for gråvann:


Gråvannet inneholder lite fosfor og bakterier og er lettere å rense enn blandet spillvann (svart+gråvann). Det kreves derfor i mange tilfeller kun en enkel filterløsning for å oppnå en kvalitet som tillater utslipp i bekker og vassdrag. De fleste renseløsninger som er beskrevet på denne nettsiden kan dimensjoneres for rensing av gråvann (se figuren ovenfor), men erfaringen med bruk av minirenseanlegg til rensing av gråvann er begrenset.

For hvem er det aktuelt med kildeseparering
Kildeseparering er en aktuell løsning der infiltrasjon for både svartvann og gråvann vanskelig lar seg anvende. Dette er en driftssikker løsning, og ved riktig utforming og drift oppnåes svært god rensing. Det vil ikke være utslipp fra toalett til resipient. Krav til rensing av gråvann avgjør hvor omfattende gråvannsrensingen bør være.

Fordeler
Anleggene kan etableres på lokaliteter uten infiltrasjonsmuligheter, også på bart fjell. Der resipienten er sårbar for bakterier er kildeseparering en god løsning. Ved rehabilitering av eldre bygg med installasjon av nye bad og flere toaletter kan kildesortering og bruk av vakuumtoaletter være økonomisk fordelaktig. Løsningen gir muligheter for resirkulering av næringsstoffer og organisk materiale og bruker mindre vann enn løsninger med vanlig vannklosett.
UlemperVed bruk av tett tank for avløp fra toalett vil tømmmekostnadene for den tette oppsamlingstanken kunne bli høye dersom toalettet bruker mye vann (> 2 liter per spyling).
Ved bruk av biologisk toalett må oppsamlingsbeholderen stå rett under toalettet. Dette kan gi en dyr løsning ved ettermontering i eldre hus.
Kildeseparering krever to røropplegg for avløpet i boligen, noe som ofte kan være fordyrende.

Forventet renseevne


  

Bare ved å fjerne utslipp fra toalett til resipient fjernes det meste av næringsstoffene i  husholdningsavløp, fordi toalettet bidrar med:
  • ca 80% av fosforet
  • > 50% av det organiske materialet
  • ca 90% av nitrogenet
  • mesteparten av de sykdomfremkallende mikroorganismene

Total rensevne vil avhenge av renseløsning som velges for gråvannet.

Smittebeskyttelse Meget god beskyttelse når anleggene er riktig bygget
DokumentasjonskravFor gråvann:
Dokumentasjonskrav for infiltrasjon
Dokumentasjonskrav for gråvannsrenseanlegg med biofilter  

Normale investerings-kostnader, gråvanns-renseanlegg og tett tank Se Kostnadsvurderinger
Drift og vedlikehold
For gråvannsrenseanlegg med biofilter anbefaler Bioforsk kommunene om å sette krav til skriftlig drifts- og serviceavtale. Tette tanker tømmes etter behov. Mange kommuner sørger for minimum en tømming per år, gjennom kommunal slamtømmeordning.

Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader Se driftskostnader for gråvannsanlegg med vannfrie toaletter og WC (til tett tank) under Kostnadsvurderinger
Utbredelse Kildeseparering er en utbredt løsning for hytter
Erfaringer Gode erfaringer for anlegg med rett dimensjonering

 

a a a