Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Tiltaksanalyser i nedbørsfelt

Sammen med våre kolleger i faggruppe Vannkvalitet og arealbruk har vi kompe-tanse til å vurdere årsaker til avrenning, effekter og foreslå nødvendige tiltak for å bedre vannkvaliteten i et vassdrag. Vi kan vurdere nytten av å implementere ulike rensesystemer for å løse forurensings-problemer fra de fleste aktiviteter i nedbørsfeltet som kommunalt avløp og forurensing fra samferdsel og industri.


EUs vannrammedirektiv pålegger kostnadseffektive tiltak for å bedre økologisk status til akseptable nivåer. Jordforsk har et betydelig engasjement i forhold til EUs Vannrammedirektiv. Jordforsk har deltatt i to nasjonale pilotprosjekter med prøveimplementering av vannrammedirektivet (Ryfylkefjordene og Vansjø/Hobøl-vassdraget) ledet av NIVA. Jordforsk har deltatt i prosjektet med karakterisering av Numedalslågen og Haldensvassdraget. Jordforsk deltar i flere EU-prosjekter (EUROHARP og andre) knyttet til implementering av Vannramme-direktivet.

Jordforsk deltar i et større Interreg-prosjekt om utveksling av erfaring og kunnskap om implementeringen av EUs rammedirektiv for vann (NOLIMP) på lokalt og regionalt nivå i Nordsjøområdet. Jordforsk har en samarbeidsavtale med NIVA innen problemstillinger i nedbørsfelt.  


Utvalgte tjenester


Kontaktpersoner:

Lillian Øygarden
Trond Mæhlum

a a a