Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Sonekart for hytteavløp i kystsonen

Sarpsborg kommune har tatt et offensivt grep i forhold til å gjøre det enklere for hytteeiere og finne frem til gode avløpsløsninger i kystsonen. Et avløpssonekart for kysten er blitt utarbeidet i samarbeid med Bioforsk Jord og miljø. Kartet er både en veileder for hytteierne og en hjelp for mer effektiv kommunal saksbehandling. Se avløpssonekartet her


Skjebergkilen og Tosekilen i Sarpsborg er svært populære hytteområde som for alvor ble startet utbygget med relativt enkle hytter etter krigen. Opp i gjennom årene har det blitt påbygninger og standardhevinger hvor det har blitt brukt et bredt spekter av vann- og avløpsløsninger, mer eller mindre med myndighetenes tillatelse. Kommunen merker nå et økt press på å få tillatelse til å heve den sanitære standarden ved at flere vil ha innlagt vann. Samtidig vet en at mange hytter har boret brønner hvor man sliter med høye bakterietall i drikkevannet. Kommunen ønsket derfor å få en gjennomgang av hvilke løsninger for avløpsvannrensing som kan forsvarlig etableres i området. De tok derfor kontakt med Bioforsk Jord og miljø (tidligere Jordforsk), og sammen har de utviklet et nytt kartverktøy som skal gjøre det enklere for eierne av fritidsboliger å velge gode løsninger, og enklere for kommunen å saksbehandle og veilede ved forespørsler.


Det er i dag mange løsninger for vann og avløp som kan etableres for fritidsboliger. Noen krever spesielle naturgitte forutsetninger, mens andre er mer uavhengig av lokale forhold. De fleste renser fosfor godt, men oftest dårligere for nitrogen. Nitrogen er imidlertid en viktig parameter i saltvannsresipienter der det er dårlig vannutskifting som i fjorder og kiler. Det er svært varierende hvor gode rensesystemene er til å rense tarmbakterier. Tarmbakterietallene ut av anlegget er svært viktig i et område hvor det er tett med borede grunnvannsbrønner som eneste drikkevannskilde, og hvor det er mye bading i viker og bukter hele sommeren.


Utarbeidelse av kartet ble satt i gang for å få en oversikt over områdets naturlige forutsetninger for å bruke lokale avløpsløsninger, og for at kartet skal gi hytteeiere en hjelp til å finne frem til en egnet løsning.


Sonekartleggingen ble utført med en fysisk feltkartlegging supplert med informasjon fra kvartærgeologisk kart, vurdering av eksisterende hytter og utbyggingsplaner, eksisterende avløpsløsninger, drikkevannsbrønner m.m.


Soneinndeling


Det ble ved kartlegging opprettet 5 soner for inndeling av området, avhengig av avløpsløsninger som egnet seg i de forskjellige områdene.

Sone 1:  Gode infiltrasjonsmasser, få konflikter med drikkevann. Infiltrasjon av både gråvann og svartvann i stedlige masser.
Sone 2: Relativt gode infiltrasjonsmasser, begrenset mektighet og/eller konflikter med drikkevann. Infiltrasjon av kun gråvann i stedlige masser. Separat toalettløsning benyttes bør ha separat løsning f.eks. til tett tank, biologisk toalett eller forbrenningstoalett.
Sone 3: Begrensede infiltrasjonsmasser og/eller høy tetthet av drikkevannsbrønner. Rensing av gråvann i biologiske filtre (gråvannsrenseanlegg) og etterpolering i stedlige masser. Separat toalettløsning benyttes.
Sone 4: Begrensede infiltrasjonsmasser og/eller høy tetthet av drikkevannsbrønner. Rensing av gråvann i biologiske filtre (gråvannsrenseanlegg), samt hygieniseringstrinn før etterpolering i jordmasser. Separat toalettløsning benyttes.
Sone 5: Ingen infiltrasjonsmasser tilgjengelige. Utslipp av renset avløpsvann til sjøresipient.


Oversik over renseløsninger og soner
Ulike avløpsløsninger er fordelt på sonene slik at det er enkelt å finne hvilke løsninger som kan brukes ved den enkelte fritidseiendom.I enkelttilfeller kan kommunen kan åpne for å fravike oversikten, dersom det kan gis god dokumentasjon på at avvikende løsning er best. 

Nr.

Renseløsning

Sone 1

Sone 2

Sone 3

Sone 4

Sone 5

1

Infiltrasjon av gråvann og svartvann i stedlige masser

Anb.

Nei

Nei

Nei

Nei

2

Infiltrasjon av gråvann i stedlige masser

Ja

Anb.

Nei

Nei

Nei

3

Gråvannsrenseanlegg med etterpolering i stedlige masser

Ja

Ja

Anb.

Nei

Nei

4

Gråvannsrenseanlegg med avløp til sjøen

Nei

Nei

Nei

Nei

Anb.

5

Gråvannsrenseanlegg med hygieniseringstrinn og etterpolering i jordmasser

Ja

Ja

Ja

Anb.

Nei

6

Utslipp av renset avløpsvann til sjøen (Løsning 4/7/9/10/11)

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

7

Minirenseanlegg *

Ja

Nei

Nei

Nei

Ja

8

Minirenseanlegg med infiltrasjon i stedlige masser

Ja

Ja

Nei

Nei

Nei

9

Minirenseanlegg med hygieniseringstrinn **

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

10

Biologisk toalett

Anb.

Anb.

Anb.

Anb.

Anb.

11

Konstruert våtmark (egnet for flere hytter som går sammen)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

12

Tett tank for svartvann

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

13

Tett tank for alt avløpsvann

Ikke tillatt 
Kystsonen gir ofte vanskelige forhold for trygg drikkevannsforsyning og gode avløpsløsninger, og hyttene ligger tett i mange områder.
a a a