Del på Twitter Del på Facebook
avlop kart1.jpg
Utskrift
GIS i kommunalt avløp
avlop kart1.jpg
Produktbeskrivelse: Drift og overvåkning av separate avløpsanlegg, og planlegging av avløp i spredt bebyggelse.

‘GIS i kommunalt avløp' er et system for kommunenes registrering, drift og overvåkning av avløpsløsninger i spredt bebygde strøk. Systemet beregner renseeffekt og utslipp fra renseanlegg, utslipp til resipienter og påvirkningen på miljøet.

‘GIS i kommunalt avløp' omfatter

 • registrering av renseanlegg/utslipp/resipient med geografisk plassering
 • henter opplysninger om eier og brukere fra GAB - rask søking mot navn, adresse eller Gnr/Bnr
 • omfattende egenskapsbase for anlegg og resipient
 • beregning av renseeffekt i anlegg og i terreng, uslippsmengde mm.
 • beregning av samlet avrenning til resipient
 • driftsregister med registrering av slamtømming og hendelser
 • mulighet for simulering av alternative avløpsløsninger
 • registrere mulige punktkilder til forurensing, som f.eks. oljetanker, parafintanker
 • registrere drikkevannskilder
 • kobling til dokument, tegning og bilde
 • statistikk, rapporter og tabeller
 • utskrift av kart, oversikt eller detalj
 • bakgrunnskart kan legges inn etter ønske


Registrering og editering

Brukeren kan legge inn renseanlegg på kartet og registrere egenskaper for disse ved hjelp av menyer. Ved pek og klikk kan anlegget tilknyttes en resipient og en eiendom. Informasjon om eier og brukere hentes fra et eiendomspunkt med data ekstrahert fra «Norges Eiendommer på CD». Tilgang for å registrere resipienter og legge inn nye karttemaer kan avgrenses til systemansvarlig. Eksisterende anleggsbaser kan importeres (avhengig av form og innhold) og plasseres på kartet.

 

Beregning og analyse

På grunnlag av data om belastning (pe.), dimensjonering og alder, beregnes anleggets rensegrad og utslipp til terreng. Når anlegget tilknyttes en resipient, beregnes forventet utslipp til resipienten og miljøindeks (vektet forurensningsindikator) for anlegget.


Rapporter

Det er utarbeidet en del standardrapporter, blant annet
 • renseanlegg etter alder, type, størrelse, renseeffekt, utslippsmengde
 • renseanlegg etter gjenværende levetid
 • tømmeliste og tømmekart for septikbilder
 • total resipientbelastning
Brukeren kan i tillegg lage egne rapporter tilpasset ulike formater med og uten kart.


Kart og presentasjon

Avløpsmodellen (applikasjonen) bruker funksjoner i ArcView (GIS-basert) til å gjøre oppslag i eksisterende kart og temadata. Kjernen i kartfunksjonene er en metadatabase (geobase), som inneholder alle geografiske datasett. Brukeren velger selv hvilke karttema som skal vises i kartvinduet.


Forutsetninger

Applikasjonen er bygget på ArcView, alle standardfunksjoner i ArcView er tilgjengelige i eller utenfor applikasjonen. Applikasjonen er kun avhengig av GAB data, disse må foreligge eller bli tilrettelagt på en spesiell form. Minimum kartdata er fra N50 serien : VBASE, Vann/kyst, Kommunegrense, Tettsted Det anbefales ytterligere kartdata dersom dette er tilgjengelig (se eksempel på kartbilde) Kartdata må finnes som Arc/Info cover, shapefiler, DXF eller konvertert fra SOSI (medfølger ArcView).


Maskinkrav

Applikasjonen benytter ArcView, og går på PC (Windows) eller UNIX. Minimumskrav: Pentium prosessor, 32 Mb hukommelse. Anbefalt: 64 Mb for større kommuner eller ved detaljerte bakgrunnskart og Win95 eller nyere. Det er mulig å legge hele eller deler av applikasjonen i et nett.


Tilpasning av kart

Applikasjonen leveres uten kartdata, disse kan kunden legge inn selv, eller Norgit kan bistå med å tilrettelegge data etter nærmere spesifikasjon. Bruker bør gå til innkjøp av GAB/EDR data (som CD,SOSI eller tekstfil) som ikke er inkludert.


Innføring og tilpasning av modellene

Jordforsk vil gi faglig og datateknisk bistand ved innlegging og oppstart av modellen. Dette vil bl.a. omfatte opplæring i bruk av modellen og innsamling av anleggsdata i felt.

Kontaktpersoner:

Stein Turtumøygard
Anne-Grete Blankenberg

a a a