Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Lokale forutsetninger for valg og plassering av avløpsanlegg

En rekke stedlige forutsetninger på eller ved din tomt er bestemmende for hvilken avløpsløsning som bør velges, og hvor anlegg og utslippsted bør lokaliseres. Valg og dimensjonering av avløpsløsning må alltid baseres på undersøkelser av forholdene omkring bebyggelse hvor det skal etableres ny avløpsløsning.

 

For å vurdere om det er egnede grunnforhold for etablering av infiltrasjons-anlegg i stedlige jordmasser, må det gjennomføres grunnundersøkelser på den aktuelle eiendommen. Se rapport om grunnundersøkelser for infiltrasjon - mindre avløpsanlegg her.

 


Følgende stedlige forhold har betydning for valg av renseløsning og/eller plassering av anlegg:

Er det stedlige grunnforhold som gjør at du kan velge infiltrasjon som renseløsning?

Jordart, avstand til fjell og grunnvannsnivå avgjør om infiltrasjon av avløpsvann i grunnen er mulig. Les mer om infiltrasjonsanlegg her


Er det fare for forurensing av vannkilder (planlagte og eksisterende)?

Det må avklares om det er lokale vannuttak (overflatevann eller grunnvann) i nærheten av planlagt avløpsanlegg.


Er det behov for å ta andre spesielle helsemessige eller hygieniske hensyn?


Utslipp fra mindre avløpsanlegg kan føre til luktproblemer, redusert badevannskvalitet og ikke minst infisere større drikkevannskilder. Utslipp fra mindre avløpsanlegg kan også gi hygieniske problemer ved kontakt, for eksempel ved barns lek i lokalmiljøet. En del kommuner setter derfor særlige vilkår, f.eks krav til bakterierensing, eller forbyr utslipp av avløpsvann for bestemte områder.


Hvor skal utslippsted legges?

I punktene ovenfor er det belyst forurensningsmessige problemstillinger knyttet til utslipp. Ved plassering av utslippssted må det altså taes hensyn til mulighetene for forurensing av drikkevannskilder (brønn, elv, innsjøer), sårbare vannforekomster, grunnvannsressurser, samt andre mulige ulemper slikt anlegg kan medføre.

Eksempel på hensiktsmessig plassering av et infiltrasjonsanlegg i forhold til vannuttak, elv, eiendomsgrense og sti.

-Uansett om avløp skal føres til elv, bekk,sjø, ferskvann, eller grunnen så bør det alltid vurderes om utslippet kan få uheldige virkninger på miljøet!

Mulige utslippsteder (resipienter) kan være:

  • utslipp av renset avløpsvann, enten til sjø eller ferskvann. Utslippet lokaliseres minst 2 m under laveste vannstand.
  • utslipp til elv med helårs vannføring.
  • utslipp til grunnen til stedegne løsmasser. Det kan være enten renset eller slamavskilt avløpsvann. Utslipp av kun slamavskilt avløpsvann kan føres til infiltrasjon der grunnforholdene ligger godt til rette for infiltrasjon. Utslipp av renset avløpsvann til grunnen kan benyttes der hvor løsmassene er mindre egnet for infiltrasjon .

Hvor bør renseanlegg/tanker plasseres?

Det trengs tilgjengelige arealer for anleggskomponenter som tanker, slamavskiller og renseanlegg, samt at det nå være mulighet for adkomst til anlegget for slamtømming, drift og vedlikehold. Terrengforholdene avgjør om avløpsvann kan ledes med selvfall til renseanlegg, hvis det ikke er mulig kan pumpe benyttes.

Andre begrensninger?

Anlegget skal legges med minimum avstand til nabogrense på 4 meter, dersom ikke annet avtales med nabo. Det kan også foreligge planer eller bestemmelser for området som har betydning for valg av avløpsløsning.

Er det aktuelt med felles avløpsløsning med naboer?

En felles avløpsløsning hvor avløp fra flere bygninger/boenheter føres til et felles renseanlegg vil i mange tilfeller være økonomisk gunstig. Dette vil ofte være tilfelle når bygningene ligger mindre enn 100-150 meter fra hverandre, samt at avløpsledninger fra hver enkelt bygning kan legges med naturlig fall ned mot et felles renseanlegg. Fordelene med fellesanlegg er at omkostningene, risikoen og ansvaret kan deles, i tillegg kan vedlikeholdet organiseres. Fellesløsninger kan organiseres(juridisk) i sameie eller andelslag.

Les om kostnadsvuderinger (sammenligning av gjennomsnittlige kostnader for ulike renseløsninger)

a a a