Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Aktuelle løsninger
Aktuelle renseløsninger ut fra rensekrav.

Aktuelle renseløsninger ut fra standardkravene i forurensningsforskriften:


Aktuelle avløpsløsninger renseklasse a (og ved høyere krav
til rensing):
("følsomt område - med brukerinteresser")


Aktuelle avløpsløsninger renseklasse b og c:

("Normale områder eller områder med fare for eutrofiering" )


Aktuelle avløpsløsninger renseklasse d:

(mindre følsomme områder)


Aktuelle renseløsninger ut fra spesifiserte rensekrav for
fosfor, organisk stoff, suspendert stoff og bakterier.

Dersom din kommune setter renskrav som avviker fra standkravene i forurensningsforskriften, kan du benytte tabellen nedenfor for å få oversikt over hvilke renseløsninger som vil fungere tilfredsstillenede i forhold til kommunens rensekrav.

Tilgjenglig renseteknologi i overensstemmelse med renseklasser og forventet gjennomsnittlig renseeffekt for ulike typer mindre avløpsanlegg.

 
Renseløsninger  Forventet renseeffekt %  Renseklasse*
Total
fosfor
(TP)
Organisk
stoff
(BOF5)
Suspendert
stoff
(SS)
Bakterier
(TKB)
 
Infiltrasjon til grunnen
(både gråvann og svartvann)
95 95  -  99,99  a
Filterbed (våtmarksfilter)  95 95  -  99,99  a
Biologisk/kjemisk
minirenseanlegg 
90 90  -  99  a
Kjemisk minirenseanlegg  90 60   -  99  b
Biologisk minirenseanlegg 15-
60**
80   -  90  d
Løsninger med kildeseparering
med rensing av gråvann
95  95  -  99,99  a
Løsninger med kildeseparering,
kun slamavskilling av gråvannet
80 45-55  90  d
Sandfilteranlegg 10-80***  90  99,9  a-d
Slamavskiller med direkte utslipp 5-10   20-30  30-60  50  d

*   Tilfredsstiller renseklassen i forurensningsforskriftens kapittel 12.
**  Biologiske renseanlegg som er optimalisert for fosforrensing renser 60 % av fosfor.
*** Avhenger av fosforbindingsevnen i sanden som benyttes og anleggets alder.

Les mer om de ulike renseløsningene

a a a