Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Rensekrav
Hvilke krav vil kommunen sette til utslipp fra ditt hus? Ta kontakt med din kommune for å få informasjon om hvilke krav som gjelder for området der du vil slippe ut avløpsvann fra ditt hus, og hva som kreves i en søknad om utslippstillatelse.

Du bør sørge for følgende avklaringer:

  • Setter kommunen rensekrav ut fra standardkravene i forurensningsforskriften, og i så tilfelle hvilken renseklasse vil gjelde for området der du vil slippe ut avløpsvann?
  • Har kommunen fastsatt lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg, og kreves det samtykke etter plan- og bygningsloven?
  • Kan kommunen gi veiledning på hvilke typer renseløsninger som kan være aktuelle?


Standardkravene i forurensningsforskriften

De fleste kommunene vil benytte standardkravene i forurensningsforskrifen (gjeldende fra 1. januar 2007). De kommunene som ikke vil benytte standardkravene i den sentrale forskriften, må fastsette nye, lokale forskrifter. Standardkravene til rensing i forurensningsforskriften er satt ut fra hvor følsomme resipientene er for mottak av avløpsvann. Med bakgrunn i dette, er det utarbeidet en områdeinndeling som deler landet inn i:

a) Følsomme områder Kyststrekningen Svenskegrensen-Lindesnes med tilhørende nedbør felt og Grimstadfjordområdet (Nordåsvannet, Grimstadfjorden, Mathopen og Dolviken).

b) Normale områder Ferskvannsforekomster i Norge som ikke er klassifisert som følsomme.

c) Mindre følsomme områder Kystfarvann og elvemunninger fra Lindesnes til Grense Jakobselv, som ikke er klassifisert som følsomme.

Klikk her for kart over områdeinndelingen

Tabellen nedenfor viser krav til renseeffekt (%) i følsomt, normalt, og mindre følsomt område jf. forurensningsforskriften kapittel 12. I følsomt og normalt område er det satt tre renseklasser (renseklasse a-c), mens det i mindre følsomt område er kun en renseklasse (renseklasse d). Renseeffekten beregnes som årlig middelverdi av det som blir tilført renseanlegget.

 

Utslipp til

 

Type resipient

Krav til Renseeffekt (%)

 Rense-
klasse

Total fosfor (P)

BOF5

Suspendert stoff (SS)

Følsomt og normalt område

Brukerinteresser*

90%

90%

-

a

Fare for eutrofiering**

90%

70%

-

b

Verken fare for eutrofiering eller brukerinteresser***

60%

70%

-

c

Mindre følsomt område

 Mindre følsomt område

-

-

20%
eller 180 mg SS/l

d

Med brukerinteresser menes for eksempel interesser tilknyttet drikkevannsforsyning, rekreasjon og  næringsvirksomhet. Rekreasjon omfatter blant annet badeplass, lekeplass og områder for vannsport. Eksempel på næringsvirksomhet er vanning av jordbruksarealer.

**  Fare for eutrofiering kan refereres til tilstandsklasse 3 (mindre god), 4 (dårlig) eller 5 (meget dårlig) jf. SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA-1468/1997), eller økologisk status klasse 3 (moderat), 4 (dårlig) eller 5 (svært dårlig) jf. EUs rammedirektiv for vann. Med eutrofiering menes økt næringstilførsel og den biologiske responsen på dette; i første omgang i form av økt primærproduksjon (algevekst)

***  Verken fare for eutrofiering eller brukerinteresse kan refereres til tilstandsklasse 1 (meget god) eller 2 (god), jf. SFTs klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann (TA-1468/1997) eller økologisk status klasse 1 (høy) eller 2 (god) jf. EUs rammedirektiv for vann.

Les mer om aktuelle renseløsninger ut fra rensekravene

a a a