Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Drift, service og vedlikehold av anlegg
Alle mindre avløpsrenseanlegg har behov for et minimum av drift og vedlikehold for å fungere som forutsatt. Det er da viktig at det gjennomføres regelmessig kontroll og vedlikehold på anleggene. Jevnlig kontroll og gjennomgang av foretak med tilfredsstillende kompetanse på den aktuelle anleggstypen er viktig, men det bør også stilles et minimumskrav til jevnlig oppfølging og kontroll av anleggseier.
Anbefalinger i forbindelse med drift og vedlikehold av mindre avavløpsrenseanlegg er gitt i rapporten: Drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg

For å sikre stabil drift og tilfredsstillende renseeffekt for mindre avløpsrenseanlegg, er det behov for jevnlig oppfølging og kontroll av anleggene. Behovet for drift og vedlikehold vil variere for de ulike løsningene avhengig av typen anlegg og utforming. Mer prosesstekniske anlegg, som minirenseanlegg, vil ha behov for hyppigere kontroll enn mer driftsekstensive anlegg, som for eksempel infiltrasjonsanlegg.

For å sikre riktig drift og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg, må det settes krav til at det inngås serviceavtale mellom anleggseier og foretak med tilfredsstillende kompetanse til å gjennomføre service på den aktuelle anleggstypen. 

Forurensningsforskriften setter krav til at alle mindre avløpsrenseanlegge skal dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at det har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold som er normale for stedet der de ligger (ref. §12-13). I tillegg er det i forskriftens §12-13 satt følgende konkrete krav til drift og vedlikehold: Minirenseanlegg skal drives og vedlikeholdes i henhold til skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtal. Slamavskillere tilknyttet helårsbolig eller fritidsbolig skal tømmes helt for slam etter behov, ikke sjeldnere enn henholdsvis hvert andre og fjerde år.

For å kunne gjennomføre tilfredsstillende kontroll og vedlikehold av mindre avløpsrenseanlegg, må det tilrettelegges ved etablering av anleggene slik at alle kummer er tilgjengelige for inspeksjon. Det er da spesielt viktig at kummene ikke graves for dypt ned slik at tilgang til kummene vanskeliggjøres.

Følgende punkter bør spesielt ivaretas for mindre avløpsrenseanlegg med hensyn til god kontroll og oppfølging:

 • Alle kummer må være godt sikret slik at ikke uvedkommende, og da spesielt barn, har tilgang til kummene.
 • Slamavskiller må være tilgjengelig for tømming og kontroll.
 • Pumpekummer, alternativt fordelingskummer, må være tilgjengelige for kontroll og vedlikehold, uten at dette er risiko for helse eller sikkerhet.
 • Det bør alltid være alarm for høyt vannivå i pumpekummer og tette tanker for toalett-avløp. Varsellampe, evt. også lydsignal, må monteres på lett synlig sted slik at alarm-signal registreres raskt.
 • I alle kummer der det er aktuelt, må det etableres elektrisk opplegg som er egnet for det miljøet det monteres i. Det skal ikke monteres stikkontakter og benyttes støpsler direkte i kummene.
 • Biofilterkummer/biofiltre må ha lett tilgang slik at raking av filterflaten er mulig.
 • Dyser, eller annet spredesystem, i biofiltrene må være tilgjenglig for rengjøring.
 • Peilerør skal, så sant det er praktisk mulig, settes ned i infiltrasjonsfiltre eller sandfiltre for å ha et kontrollpunkt i forhold til eventuell oppstuving i fordelingslaget i anleggets driftsperiode. Dette gjelder også etterpolerings-/utslippsgrøfter fra minirenseanlegg eller biologiske filtre for gråvann.
 • Utløps-/inspeksjonskummer må være tilgjengelige for visuell kontroll av renset avløps-vann, samt være utformet slik at uttak av representativ prøve av renset vann er mulig.
 • Alle anleggskomponenter må isoleres tilstrekkelig slik at det ikke oppstår frost-problemer i kalde perioder av året.


Renseeffekten for avløpsanlegg vil være avhengig av godt vedlikehold.
Anleggseier er ansvarlig for å overholde krav og vilkår som stilles i utslippstillatelsen.

Eksempler på vilkår om drift og vedlikehold som kan sette i utslippstillatelse:

 • Krav til at det gis en driftsinstruks for alle anleggstyper til anleggseier, enten fra leverandør eller ansvarlig prosjekterende.
 • Avtale om drift- og serviceavtale med kvalifisert personell
 • Behov for slamtømming
 • Kontroll (prøvetaking/analyse) av utslippsvann
 • Kontroll av anleggets tilstand - tett tanker

Forøvrig kan anleggseiers plikter omfatte følgende:

 • Kjenne til og overholde punktene i driftsinstruksen som er utarbeidet for anlegget.
 • Kjenne til og overholde punktene i utslippstillatelsen i forbindelse med overvåkning, oppfølging og dokumentasjon av renseanlegget.
 • Anleggseier er selv ansvarlig for at renseanlegget ikke tilføres avløpsvann som i mengde eller sammensetning er i strid med dimensjoneringskriteriene for anlegget.
 • Gi servicefirma adgang til anlegget for nødvendig service.
 • Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget ligger på, eller overfører eierrettighetene til anlegget til andre, skal alle plikter og rettigheter i følge drift- og serviceavtale overføres til ny eier.
 • Sørge for å oppbevare relevant dokumentasjon om anlegget. Kommunen kan spørre etter dokumentasjon på tilsyn av anlegg


Driftsinstruks

Driftsinstruksen er utarbeidet for at anlegget skal overholde kravene til utslippet og for at anlegget skal fungere som forutsatt. Eieren av anlegget skal følge driftsinstruksen som skriftlig overleveres sammen med ferdigerklæringen. Eventuelle ekstra servicebesøk og arbeid som må utføres som følge av at driftsinstruksen ikke er fulgt, er anleggseieren selv ansvarlig for.

a a a