Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Dokumentasjonskrav for rensegrad, dimensjonering og utforming
 • Forurensningsforskriften kap 12 angir at alle renseløsninger skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet ved søknad om utslipp av avløpsvann. Videre skal alle renseanlegg dimensjoneres, bygges, drives og vedlikeholdes slik at de har tilstrekkelig yteevne under alle klimatiske forhold. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Forurensningsforskriften setter noen dokumentasjonskrav, men det er opp til kommunen å sette mer detaljerte krav til dokumentasjon ved søknad om utslipp. Kommunene må ha kompetanse til å kunne vurdere dokumentasjonen som gis. Det oppfordres til at kommunene utdyper kravene til dokumentasjon som er gitt i forurensningsforskriften. Hensikten er å øke sikkerheten for at anlegg som bygges vil fungere tilfredsstillende etter kommunenes ønske.

Nedenfor gis forslag til utdypninger av dokumentasjonskravene for de vanligste renseløsningene i Norge.Infiltrasjonsanlegg

avlop infiltrasjon-lite2.jpg (Brødtekst (BF))
 

I henhold til forurensningsforskriften §12-10 skal renseanlegg med naturlig infiltrasjon ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet.

I tillegg skal det gis dokumentasjon på at anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet. Dokumentasjonen skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. Løsmassenes egenskaper som rensemedium kan unnlates fra dokumentasjonen dersom renseanlegget kun renser gråvann. Dokumentasjon skal gis av nøytrale fagkyndig.

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

 1. Det bør settes krav til at infiltrasjonsanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.
 2. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
 3. Resultater fra grunnundersøkelse (eks. beskrivelse av jordmasser og resultat av kornfordelingsanalyse eller infiltrasjonstest). Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning (brønner, badeplass, rekreasjon etc.).
 4. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 5. Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset de aktuelle vannmengdene og grunnforholdene på stedet, eks. infiltrasjonsdybde og infiltra-sjonsareal.
 6. Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes ( alle anlegg med flere enn to grøfter/infiltrasjonsrør må støtbelastes).
 7. Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
 8. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
 9. Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget.
 10. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen er nøytral fagkyndig og har den nødvendige kompetansen. Se anbefalte krav til prosjekterende

Se forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp og eksempel på søknad om utslipp fra infiltrasjonsanlegg med bruk av vedleggsmaler.
Minirenseanlegg


minirenseanlegg 2.jpg (Brødtekst (BF)) 

I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal minirenseanlegg ha dokumentasjon som tilfredsstiller NS-EN 12566-3, eller tilsvarende standard for rensegrad, slamproduksjon og gjennomsnittlig lufttemperatur. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige. For minirenseanlegg settes det krav til at det inngås skriftlig drifts- og vedlikeholdsavtale med leverandør eller et annet fagkyndig foretak.

Forurensningsforskriften setter krav til at minirenseanlegg skal ha dokumentasjon som tilfredsstiller europeiske normer. Frist for tilbaketrekking av nasjonale normer og standarder var 1. juli 2010. Etter denne datoen skal alle minirenseanlegg har dokumentasjon i henhold til NS-EN 12566-3. For å få en smidig overgangsordning, har imidlertid Statens Bygningstekniske Etat (BE), i samråd med Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), bestemt at leverandører som har sertifikater utstedt av DNV etter den gamle typegodkjenningsordningen skal kunne levere disse anleggene inntil godkjennelsen må fornyes. Dette gjelder også typegodkjenninger utstedt av Sintef Byggforsk.

Ved fornyelse, skal anleggene testes og typeprøves etter NS-EN 12566-3. 

Anlegg som er testet iht. NS-EN 12566-3 kan dokumneteres med CE-merking av byggevareproduktet. Det bemerkes imidlertid at CE-merket er et handelsmerke og ikke et kvalitetsmerke. Det er opp til kommunene å vurdere om et minirenseanlegg, som har CE-godkjenning iht. NS-EN 12566-3, tilfredsstiller nasjonale eller lokale krav til funksjon. Ved søknader om utslipp fra mininrenseanlegg må kommunene kreve at det fremlegges dokumentasjon fra leverandør på det aktuelle renseanlegget.

Sintef Byggforsk er utpekt som teknisk kontrollorgan, og skal foreta kontroll av leverandørenes dokumentasjon. Sintef Byggforsk arbeider med å etablere en teknisk godkjenning og sertifisering av minirenseanlegg. Dette vil omfatte en sertifisering etter NS-EN 12566-3 med vurdering ut fra norske krav og forhold. Kommunene må påse at leverandører av minirenseanlegg har henvendt seg til Sintef Byggforsk og fått dokumentert at kravene i forurensningsforskriften §12-10 er oppfylt. En liste over godkjente anlegg vil etter hvert foreligge.
 

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskrav for minirenseanlegg, utover det som er beskrevet i forurensningsforskriften:

 • Redgjørelse for at anleggets størrelse er tilpasset den aktuelle størrelsen på utslippet.
 • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, samt beskrivelse og lokalisering av utslippspunkt for renset avløpsvann, målsatt på kart i måle-stokk 1:2000 eller større.
 • Dokumentasjon av drifts- og serviceoppfølging.
 • Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen er nøytral fagkyndig, og har den nødvendige kunnskap og kompetanse om den aktuelle renseløsningen. Se anbefalte krav til prosjekterende


I tillegg bør følgende dokumenteres dersom renset vann fra minirenseanlegget ledes til etterpoleringstrinn før infiltrasjon i stedlige masser:

 • Beskrivelse av etterpoleringsløsning.
 • Resultater fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasser som skal ta i mot renset avløpsvann. Informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning.
 • Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.


Se forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp.Filterbedanlegg (konstruert våtmarksfilter)

avlop FilterBed_Detalj.jpg (Brødtekst (BF))
I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med filterbedanlegg ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Forskriften gir ingen videre utdyping av dokumentasjonskrav, eller anbefalinger. Dokumenatasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

 • Det bør settes krav til at filterbedanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 49, Våtmarksfiltre.
 • Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
 • Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller, biofilter (forfilter) og fosforfilter er riktig dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret (forfilteret) skal støtbelastes.
 • Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart, herunder slamavskiller, pumpekum (støtbelaster), biofilter, fosforfilter, utløpskum og utløpsledning til vann/vassdrag. Filterdelene av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 • Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres
 • Dokumentasjon av drifts- og serviceoppfølging
 • Dokumentasjon på at firma som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendig kompetanse mht. dimensjonering og prosjektering av denne typen anlegg. Se anbefalte krav til prosjekterende

Se forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp og eksempel på søknad om utslipp fra filterbedanlegg med bruk av vedleggsmaler.

Sandfilteranlegg

avlop Sandfiltergroft.jpg (Brødtekst (BF))


I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med sandfilter ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Dokumentasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

 1. Anlegg skal prosjekteres og bygges i samsvar med retningslinjer for dimensjonering og bygging av sandfilteranlegg i kapitel 7 i "Forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg", fastsatt av MD i 1992.
 2. Beskrivelse av filtermediet som skal benyttes, enten det benyttes filtersand eller filtermedium med høy fosforbindingskapasitet.
 3. Prosjektering og etablering av fordelingslag, infiltrasjonsrør og støtbelastning skal være i samsvar med VA/Miljø-Blad nr. 59, Lukkede infiltrasjonsanlegg.
 4. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
 5. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter og lokalisering av disse på kart. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 6. Beskrivelse av hvordan anleggets størrelse og plassering er tilpasset utslippets størrelse.
 7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal støtbelastes.
 8. Beskrivelse av utforming og plassering av peilerør som benyttes for å kontrollere om det står vann i fordelingslaget.
 9. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
 10. Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget.
 11. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen har nødvendige kompetanse. Les mer om krav til prosjekterende.

Se forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp.
Slamavskiller

avlop Slam_2B.jpg (Brødtekst (BF))

Slamavskillere kan benyttes som eneste rensetrinn, men benyttes i mange sammenhenger som forbehandling før hovedrensetrinn. Det er ikke beskrevet konkrete krav til slamavskiller i forskriften, men §12-10 setter krav til at alle renseløsninger skal ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Det er opp til kommunene å sette detaljerte krav til slamavskillere.

Slamavskillere som skal etableres bør har dokumentasjon iht. VA/Miljø-blad nr.48, Slamavskiller og norsk standard NS-EN 12566-1:

VA/Miljø-blad nr. 48, Slamavskiller, oppsummerer ulike typer slamavskillingsmetoder for forskjellige anleggstyper og anleggsstørrelser. Miljøbladet beskriver bl.a:


Harmonisert standard for prefabrikkerte slamavskillere: NS-EN 12566-1: 2000+A1:2005
fastsetter krav til prefabrikkerte slamavskillere og tilbehør for anlegg mindre enn 50 pe. Slamavskillere som kun mottar gråvann og plassbygde slamavskillere er utelatt fra standarden. Standarden setter krav til bl.a følgende faktorer:

 • Dimensjoner (innløp, utløp, tilkoblinger, etc.)
 • Mekaniske egenskaper (materialtest og beregning av laster)
 • Vanntetthet
 • Nominell kapasitet
 • Hydraulisk effektivitet (prøvingsprosedyre mht. evne til å holde tilbake utfellbare og flytende stoffer)
 • Tilgang mht. sikring for å unngå uautorisert adgang og sikre sikker drift
 • Holdbarhet (fysiske egenskaper, korrosjonsbestandighet)
 • Merking (varig, tilgjengelig og lesbar etter installasjon)
 • Produksjonskontrollsystem
 • Installasjonsanvisning
 • Drifts- og vedlikeholdsanvisning


Videre beskriver standarden detaljerte prøvetakingsprosedyrer for testing av vann-tetthet, nominell kapasitet, hydraulisk effektivitet og mekaniske egenskaper, samt beskrivelse av CE-merking.
Gråvannsrenseanlegg

gråvannsanlegg.jpg (Brødtekst (BF))
I henhold til forurensningsforskriften §12-10, skal renseløsninger med gråvannsfilter ha dokumentasjon på at anerkjent dimensjonering og utforming er benyttet. Forskriften gir ingen videre utdyping av dokumentasjonskrav, eller anbefalinger. Dokumenatasjonen skal utføres av nøytrale fagkyndige.

Det gis følgende forslag til utdyping av dokumentasjonskravene i forskriften:

 1. Foreløpig bør det settes krav til at gråvannsrenseanlegg skal prosjekteres etter VA/Miljø-Blad nr. 60, eller fremvise annen tilfredsstillende dokumentasjon.
  UMB og Bioforsk har utarbeidet en ny norm for prefabrikkerte gråvannsrenseanlegg for fritidshus. Bioforsk anbefaler at kommunene etterhvert vil sette krav til at gråvannsrenseanlegg skal være testet etter denne normen. Les hele normen her
 2. Beregning av dimensjonerende vannmengde og beskrivelse av bebyggelsens art (hytte, bolig, turistbedrift mm).
 3. Prosjekteringsgrunnlag for anlegg som viser at slamavskiller/slamfilter og biofilter er riktig dimensjonert, samt beskrivelse av hvordan biofilteret skal støtbelastes.
 4. Resultat fra grunnundersøkelse med beskrivelse av løsmasser som skal ta i mot renset avløpsvann fra gråvannsrenseanlegget: informasjon om beregnet hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og vurdering av risiko for forurensning.
 5. Beskrivelse av anleggets hovedkomponenter, herunder slamavskiller/slamfilter, pumpekum og biofilter, og lokalisering av disse på kart.
 6. Beskrivelse av etterpoleringsgrøft/utslippsfilter og lokalisering av dette, alterna-tivt beskrivelse av utslippspunkt. Filterdelen av anlegget bør være målsatt på kart i målestokk 1:2000 eller større.
 7. Beskrivelse av hvordan anlegget skal frostisoleres.
 8. Beskrivelse av hva som kreves av tilsyn og kontroll for å sikre stabil og sikker drift av det prosjekterte anlegget.
 9. Dokumentasjon på at firmaet som er ansvarlig for prosjekteringen har den nødvendige kompetanse mht. prosjektering av denne typen anlegg. Se anbefalte krav til prosjekterende

Se forslag til mal for dokumentasjon av renseeffekt i forbindelse med søknad om utslipp og eksempel på søknad om utslipp fra biologisk filter for gråvann med bruk av vedleggsmaler.

 

a a a