Del på Twitter Del på Facebook
Utskrift
Kommunal veiledning og informasjon
Kommunen vil alltid være den første og mest naturlige kilden til informasjon ved etablering av mindre avløprensesanlegg. Dette gjelder spesielt ved enkeltutslipp fra bolig- eller fritidshusbebyggelse, men kan også være tilfelle ved utslipp fra fellesanlegg for flere husstander/bygninger.

For behandling av søknad om utslipp etter kapittel 12 i forurensningsforskriften finnes det også mye informasjon og hjelp på nettsiden miljøkommune.no.
For link til miljøkommune.no klikk her


Når en søker spør om en konkret eiendom og hvilke krav kommunen stiller til utslipp på dette stedet, må kommunen kunne gi tilfredsstillende veiledning. Saksbehandler kan vise til:

 • denne nettsiden og/eller eventuelt informasjon på kommunens egne nettsider
 • lokal forskrift eller retningslinjer dersom dette finnes
 • søknadsskjema med veiledning (standardskjema fra Klif eller kommunens eget skjema)


Ofte vil det være nødvendig å sende informasjon og søknadsskjemaer i posten til søker, og i enkelte tilfeller vil det også være behov for å avtale et informasjonsmøte.

Kommunens alminnelige veiledningsplikt følger av forvaltningsloven § 11. Den ansvarlige må kunne få tilgang på konkret veiledning ved forespørsel. Inn under veiledningsplikten påviler det også kommunen en selvstendig plikt til å veilede private søkere når kommunen ser at disse har behov for veiledning.

I utgangspunktet er det ikke krav til at saksbehandlere i kommunene skal gi veiledning om hvilke anleggstyper som passer best ut fra kommunens rensekrav. Dette er likevel ønskelig sett fra anleggseiers ståsted.

Eksempler på informasjon som kommunen bør gi anleggseier i forbindelse med etablering av avløpsanlegg:

 • Byggemelding skal være godkjent før arbeidene med avløpsanlegg starter, det må derfor i tillegg til søknad om utslippstillatelse, søkes om byggetillatelse i henhold til plan- og bygningsloven
 • Det settes krav til at det inngås driftsavtale/serviceavtale for anlegg, og at avtalen skal fremlegges før anlegget tas i bruk
 • Dersom det skal bygges felles avløpsanlegg for flere eiendommer, settes det krav til at det inngås en avtale mellom eiendommene om etablering og drift. Denne avtalen må tinglyses, normalt for den eiendommen anlegget skal stå på, og fremlegges for kommunen før anlegget kan tas i bruk
 • Kommunen krever at avløpsanlegg med tett tank for oppsamling av avløpsvann skal innlemmes i kommunens slamtømmeordning. Kostnader for tømming kan tas med i regning for kommunale gebyrer

Informasjonsbrosjyrer og veiledningsmateriell for mindre avløpsanlegg utgitt av Norsk Vann, se her. Brosjyrene kan lastes ned og fritt benyttes til informasjonsarbeid.

Informasjon på nettsiden til Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen, se her 

Informasjon på nettsiden til Vannområdeutvalget Morsa, se her


Kommunens veiledning bør som et minimum gi svar på følgende spørsmål:

 • Hvilke standardkrav gjelder? Evt. krav utover standardkrav?
 • Hva betyr pe, områdeinndeling, brukerinteresser og fare for eutrofiering?
 • Hvordan finner man fram til egnet renseløsning?
 • Stilles det krav til grunnundersøkelse?
 • Finnes det noen fagkyndige som kan benyttes?
 • Hvilke naboer og berørte parter må forhåndsvarsles?
 • Hva gjøres med uttalelser fra naboer og berørte parter?
 • Hvordan skrives en utslippsøknad?
 • Når regnes tillatelse for gitt?
 • Hva skjer hvis standardkravene ikke overholdes?
 • Hva skjer hvis det foreligger brukerkonflikter?
 • Hva er gebyret for kommunens saksbehandling?
 • Saksbehandlingstid dersom det søkes om unntak fra standardkrav?
 • Krav til kontroll og tilsyn?
a a a