Autostyrt radrensing i korn
I dette treårige prosjektet er hovedmålet å utvikle et robust høypresisjons styresystem for radrensing av korn sådd med vanlig radavstand (12,5 cm).

 

Det er et uttalt behov for ikke-kjemiske og integrerte metoder for ugraskontroll både i konvensjonell og økologisk korndyrking (jfr. LMDs målsetting for integrert plantevern og EUs direktiv 2009/128/EF om bærekraftig bruk av kjemiske plantevernmidler). En lovende metode her er radrensing. Radrensing kan håndtere større ugrasplanter, gir mindre risiko for å skade kulturplantene og er mindre følsom for timing mht. jordfuktighet og utviklingsstadium enn ugrasharving, som er det mest brukte alternativet til ugrassprøyting i dag. Eksisterende systemer for radrensing til korn mangler nødvendig presisjon til å håndtere normal radavstand (12,5 cm), og er dermed basert på at kornet sås med vesentlig større avstand mellom radene (18-25 cm). Økt radavstand gir normalt avlingsnedgang. De fleste såmaskiner i dag har dessuten normal radavstand som vanskelig kan justeres.

Delmål:

Utvikle, tilpasse og evaluere tre systemer for automatisk styring av radrenser

Utvikle, tilpasse og evaluere ulike geometriske utforminger av radrenserens rotskjærende del, samt finne optimal kjørehastighet for å oppnå størst mulig reduksjon av ugrastrykket med minst mulig skade på kulturplantene

Evaluere det beste styringssystemet sammen med den beste kombinasjonen av geometrisk utforming og arbeidshastighet i praksis

Bygge opp langsiktig kompetanse i Bioforsk og hos relevante næringsaktører i skjæringspunktet mellom teknologi, landbruksteknikk og agronomi

Bidra til økt kompetanse blant rådgivere og bønder på bruk av ny teknologi for en mer bærekraftig praksis

a a a

3_AutostyrtRadrensing.jpg

5_AutostyrtRadrensing.jpg

4_AutostyrtRadrensing.jpg

2_AutostyrtRadrensing.jpg

1_AutostyrtRadrensing.jpg