Prosjektansvarlig: Marianne Bechmann, NIBIO.    Samarbeidspartnere: NIBIO, Kjelle videregående skole, Landbruksdirektoratet, Halden Vannområde, Romerike landbruksrådgiving, Landbruksrådgiving SørØst. www.nibio.no/kjelle

Kjelle ruteforsøk / Kjelle runoff plots
vippekar.jpg
Kjelle ruteforsøk er et jordarbeidingsforsøk som er finansiert av Landbruksdirektoratet, Halden Vannområde og NIBIO. Her måles overflate- og grøfteavrenning fra ruter med ulik jordarbeiding.


Kjelle ruteforsøk er et jordarbeidingsforsøk med måling av avrenning av partikler, næringsstoffer og pesticider i grøfte- og overflatevann. NIBIO har etablert forsøket i samarbeid med Kjelle videregående skole, og målingene startet i desember 2013.

Jordarbeidingsmetodene som sammenlignes omfatter:

  1. Høstpløying
  2. Høsthvete med høstpløying
  3. Vårpløying

Det er etablert tre ruter for hver jordarbeiding.

Finn faktaark for Kjelle ruteforsøk her. Resultatene fra ruteforsøket for 2015 er presentert i årsrapporten.

 

Forsøksruter med høstpløying, overvintring i stubb (vårpløying) og høsthvete i forsøksanlegget på Kjelle Vgs. november 2015. Klimastasjon til høyre på feltet. Foto: Marianne Bechmann

 

English: Kjelle runoff plot study is a soil tillage project with measurement of runoff of soil particles, nutrients and pesticides through surface- and subsurface pathways. NIBIO has established the study site in cooperation with Kjelle vgs. The project is funded by The Agricultural Authority, the Halden riverbasin and NIBIO. The measurements started in December 2013.

The soil tillage methods to be compared include:

  1. Autumn ploughing
  2. Autumn wheat with autumn ploughing
  3. Spring ploughing

There are three replicates for each treatment.

a a a