Agronomisk potensiale for økt bærekraftig matproduksjon
Aktiviteter
  • Etablere en felles kunnskapsplatform
  • Framtidsbilder på norsk landbruk
  • Livssyklusanalyse
  • Sektormodellutvikling og agronomisk lønnsomhet
  • Rådgivning for en økt bærekraftig matproduksjon


Kontaktperson: Lillian Øygarden

Arbeidspakke 4 skal være et nav for tverrfaglig aktivitet i AGROPRO.Et tverrfaglig team koordinerer denne aktiviteten i AGROPRO:

Lillian Øygarden, NIBIO
Trine Sogn, NMBU
Agnar Hegrenes, NIBIO
Jostein Vik, Bygdeforskning

Etablere en felles kunnskapsplatform

Det er et mål å integrere agronomiske, økonomiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljø, der mulighetene og begrensingene for bærekraftig økt matproduksjon i Norge skal avklares og adresseres gjennom mest mulig felles forståelser.

Etableringen av en kunnskapsplatform vil være et første steg i det tverrvitenskapelige arbeidet. Forskjeller og likheter i tilnærming, tenking, teori og metode i ulike fagmiljø og interessegrupper skal settes på dagsorden. Dette skal gjøres gjennom seminarer, arbeidsmøter, og ulike nettverksetableringer.

Les mer.

Fremtidsbilder på norsk landbruk

Vi vil lage ulike fremtidsbilder av norsk landbruk påvirket av ulik virkemiddelbruk over tid. Et hovedpoeng med disse scenariene vil være å diskutere konsekvenser på nærmere definerte agronomiske, miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige indikatorer. Dette skal gjøres gjennom bred involvering fra ulike fagmiljø og interessegrupper.

Les mer.

Livsyklusanalyse

Miljø- og ressursmessig bærekraft for et utvalg av viktige norske matprodukter skal studeres ved bruk av LCA. Dette skal gjøres ved å inkludere produksjonskjeden frem til produktene forlater gården.

Det skal bygges på resultatene og nettverket fra et tidligere LCA-prosjekt i NIBIO (NFR project 199517) “Environmental impact and resource use efficiency of selected food production chains in Norway – a LCA approach” og på involvering med andre relevante aktiviteter i og utenfor AGROPRO. Virkning på global oppvarming, eutrofiering, forsuring, arealbruk og fossile energikilder skal analyseres for produkter fra definerte eksempelgårder.

Les mer.

Sektormodellutvikling og agronomisk lønnsomhet

Målet er å utforske lønnsomheten av alternative agronomiske praksiser i noen scenario. Modellen Jordmod skal brukes for å studere utvalgte aspekter relatert til forventninger om økt matproduksjon. En hypotese er at forhold som internasjonal handelspolitikk, endringer i priser og adferd hos forbrukere kan ha vesentlig innvirkning på lønnsomheten ved alternative agronomiske praksiser. Virkninger av endringer på ulike nivå (gård, region og nasjon) vil bli studert, blant annet ved å inkludere og videreutvikle modellen for nærmere definerte agronomiske praksiser, som for eksempler aktuelle handteringsmåter av husdyrgjødsel eller jordarbeidingsteknikker.

Les mer.

Rådgivning for en økt bærekraftig matproduksjon

Et mål er å bedre rådgivningen for en økt matproduksjon gjennom agronomisk, miljømessig, økonomisk og samfunnsmessig integrert forståelse.

Resultater fra prosjektet vil bli samlet og diskutert i en tverrfaglig integrert tilnærming. Muligheter og utfordringer for økt bærekraftig matproduksjon i Norge skal avdekkes gjennom samordning av prosjektets mange aktiviteter. Forbedring av agronomiske rådgivingsverktøy vil bli gitt særlig oppmerksomhet. Det skal arrangeres et sluttseminar for AGROPRO.

Les mer.

 

a a a