Sosiokulturelle og strukturelle faktorer
Vil framtidas gårdbruker ha vårt syn på kulturlandskapet?
Forskningen kan finne frem til gode agronomiske metoder, men disse blir ikke alltid tatt i bruk. Prosjektet vil finne ut hva som skal til for at bonden tar i bruk den beste agronomiske praksis. 


Arbeidspakkeleder: Jostein Vik, Norsk senter for bygdeforskning

 

Mål

(1) Å utforske hvordan sosiale forhold, organisering, kulturelt baserte holdninger og mål, samt eksisterende landbrukspraksis påvirker bøndenes produksjonsstrategier.

(2) Å studere hvordan økt produksjon er lagt til rette for eller begrenset av det juridiske rammeverket og den strukturelle organiseringen av norsk landbruk, samt å utforske hva som kan gjøres for å fjerne hindringer eller forbedre muligheter.

 

Metoder og data

I arbeidspakke 3 analyseres sosiokulturelle og strukturelle faktorer med utgangspunkt i gårds og husholdsnivået. Det benyttes flere datakilder:

For det første benytter vi undersøkelsen "Trender i norsk landbruk (2002-2014)". Nye relevante spørsmål om agronomisk praksis er utviklet i samarbeid med partnere fra NMBU og NIBIO (tidl Bioforsk). Statistiske data blir analysert ved hjelp av ulike multivariante metoder.

For det andre gjennomføres en kvalitativ undersøkelse basert på besøk og dybdeintervjuer med bønder og deres familier i utvalgte regioner og driftsformer. Der legges det vekt på å undersøke det sosiokulturelle grunnlaget for produksjonsvalg og jordbrukspraksis i større dybde. Det gjennomføres også fokusgruppeintervjuer med de samme bøndene.

a a a