Økonomien i driftssystem for korn og grovforproduksjon
Parsell
Forskningen kan finne frem til gode agronomiske metoder, men disse tas ikke alltid i bruk. Prosjektet vil finne ut hva som bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk. Hvilke faktorer er avgjørende for landbrukssektorens framtidige produktivitet.

Produktivitet er et uttrykk for produserte mengder i forhold til hvor mye det brukes av en eller flere innsatsfaktorer i produksjonen. Økt produktivitet vil, enkelt uttrykt, si at produserte mengder øker mer enn mengden av innsatsfaktorer.

Produktivitet kan måles på mange måter og på mange nivåer. Arbeidsproduktivitet, som er forholdet mellom produktmengde og arbeidsinnsats, er det mest brukte målet for produktivitet, men langt fra det eneste. I denne arbeidspakken benytter vi også på andre produktivitetsmål. Vi fokuserer på kornbruk og mjølkeproduksjonsbruk. Vi skal både se på hvordan produktiviteten har utviklet seg de senere årene. Forbedret agronomisk praksis viI ofte gi bedre produktivitet og lønnsomhet, og vi vil se på hvor sterkt enkelte agronomiske tiltak kan ventes å påvirke produktiviteten framover.

I mange produksjoner vil resultatet være avhengig av når en får utført enkelte operasjoner som såing og høsting. Ved valg av blant annet maskinkapasitet kan en påvirke hvor raskt en kan få gjort arbeidsoppgaver, men større kapasitet gir gjerne større kostnader. Det er derfor en avveiing mellom kapasitet og kostnader. Det er en god del kunnskap om slike forhold, men det er et mål for denne arbeidspakken å bidra til mer kunnskap. Dette arbeidet skjer i samarbeid med arbeidspakke 1.

Kontaktperson Klaus Mittenzwei, NIBIO 

a a a