Forbedret agronomisk praksis
Totrinnshøsting jorde gårdsbruk
Arbeidspakke 1 har 5 underaktiviteter:
 • Gårdsstudier
 • Bedre jordstruktur
 • Røtter og opptak av næringsstoffer
 • Robuste planter
 • Bærekraftige planteproduksjonssystemer - miljøeffekter 


Gårdsstudier

Landsdekkende statistikk for avlinger av korn og grovfôr viser at potensialet hos det plantematerialet som blir dyrket, ikke tas ut. Årsakene vil variere fra bruk til bruk, og de kan gjerne ligge i jordforhold, bruk av innsatsmidler og hvordan vekstsesongen blir utnyttet. De fleste har sammenheng med de tilpasningene bøndene velger å gjøre til økonomiske rammebetingelser, kostnader på innsatsmidler og arbeidskraft, samt kvoter, infrastruktur og jordvei som er på bruket. (Bonden og familiens interesser og velferd avveies sjølsagt også når agronomisk praksis velges.)

For å lære mer om og demonstrere hvilke endringer i plantevalg, dyrkingsteknikk og bruk av fysiske innsatsfaktorer som skal til for at mer av vekstenes potensiale kan tas ut i praksis, gjennomfører prosjektet studier på enkeltbruk. Feltforsøk er lagt ut innenfor gårdenes ordinære omløp og driftspraksis. Forskere og Norsk Landbruksrådgivning vil lære mer om hvilke avveininger som i praksis gjøres, og vil sammen med gårdbrukerne utvikle, demonstrere og formidle kunnskap om avlingsfremmende tiltak. Brukene vil være arena for markdager, undervisning og tverrfaglige møter.

Det er laget faktaark for de ulike brukene og forsøkene som gjøres, og disse finner du her.

Kornproduksjon: Kontaktperson Wendy Waalen, NIBIO
Ensidig korn
Korn/Kjøtt

Grovforproduksjon: Kontaktperson Anne Kjersti Bakken, NIBIO
Melk/kjøtt

Les mer.

Bedre jordstruktur

Landbruksmaskiner påfører jorda belastninger som kan endre jordstrukturen. Prosjektet vil undersøke sammenhengene mellom hvordan jordpakking påvirker plantevekst og avling.  Det arbeides med å utvikle praktisk beslutningsverktøy for jordas laglighet for kjøring og jordarbeiding ut fra jordforhold og maskintype. Dette kan brukes til hjelp ved anskaffelse av utstyr, ved vurdering av kjøretidspunkt på jorda, valg av hjulutrustning, dekktrykk etc.   

Kontaktperson Trond Børresen, NMBU

Les mer.

Røtter og opptak av næringsstoffer

Plantenes rotutvikling er viktig for god utnyttelse av næringstoffer, avling og miljøhensyn. Rotutvikling er sterkt påvirket av bl.a jordfysiske og kjemiske forhold i jorda.  Både vanninnhold i jorda, jordarbeiding og jordpakking har stor betydning. I prosjektet inngår flere tema knyttet til rotutvikling;

 • Bruk av ny metodikk for å studere rotutvikling og opptak av plantenæringsstoffer fra ulike dyp.
 • Bedre ressursutnyttelse av fosfor. Effekt av husdyrgjødsel og organisk materiale på tilgjengelighet av fosfor i jord.
 • Langtidseffekter av produksjonssystem på viktige fysiske og kjemiske egenskaper til jord.

Kontaktperson Tore Krogstad, NMBU

Les mer.

Robuste planter

Det er behov for å tilpasse plantemateriale og finne sorter som er mer robuste og tolerante for jordpakking og våte forhold i jorda. Prosjektet vil etablere nye metoder for å kunne studere rotutvikling av planter under anaerobe forhold og finne frem til hvilke mekanismer som gjør planter mer tolerante. Plantematerialer blir normalt testet under optimale vekstforhold, men her vil vi teste plantemateriale under ugunstige vekstbetingelser.  

For korn er det satt i gang utprøving av sorter av  vårhvete for våte forhold med pakking og våt jord.

For eng vil en studere rotutvikling /rotdybde i artsblandinger til eng for å finne artsblandinger som kan tåle hyppig høsting, kjøring og pakking. Rødkløver studeres spesielt, både varighet i eng og vinteroverlevelse av rødkløver.  

Kontaktperson Anne Kjersti Uhlen, NMBU

Les mer.

Bærekraftige planteproduksjonssystem - miljøeffekter

Økt matproduksjon må utvikles på en bærekraftig måte med minst mulige miljøpåvirkning ved avrenning til vann og tap av klimagasser til luft. Prosjektet vil måle miljøeffekter fra ulike driftssystemer:

 • Måling av lystgass fra ulike driftssystem i de langvarige feltforsøk ved NMBU og Bioforsk – Apelsvoll. Driftssystemene har ulike vekster, gjødsling og jordarbeiding.
 • Bedre utnyttelse av nitrogen og effekt på reduserte lystgassutslipp.
 • Hva er effekten av dreneringstilstand i jorda på næringsutnyttelse, avrenning og lystgasstap. I samarbeid med prosjektet «Drainimp» er det satt i gang nye felt forsøk med ulik grøfteintensitet der måling av lystgass vil inngå.  

Kontaktperson Peter Dörsch, NMBU

Les mer.

a a a