AGROPRO
Korn
Det er store utfordringer fremover dersom matproduksjonen i Norge skal øke i takt med befolkningsveksten på en bærekraftig måte. I det tverrvitenskapelige forskningsprosjektet AGROPRO er målet å undersøke muligheter og begrensninger for at forbedret agronomisk praksis kan bidra til økt og bærekraftig matproduksjon i Norge. Prosjektet involverer en rekke aktører fra forskningsinstitutter, næringsliv og rådgivning. Prosjektet foregår i perioden 2013- 2017 og er finansiert av Norges Forskningsråd.

Arbeidspakke 1: Forbedret agronomisk praksis

Dårlig jordstruktur og jordpakking er viktige årsaker til at avlingspotensialet ikke blir nådd. I denne arbeidspakken er målet å skaffe kunnskap om og utvikle agronomisk praksis som kan redusere slike skader, samt undersøke plantenes toleranse mot dårlig jordstruktur for å oppnå økt avling og kvalitet gjennom mer robuste plantematerialer. Arbeidspakken skal gi økt kunnskap om dyrkingstekniske tiltak som vil fremme effektivt næringsopptak - høy næringstoffutnyttelse - og redusere utslipp av lystgass for å kunne utvikle forbedret agronomisk praksis som er i samsvar med bærekraftige prinsipper. 

Kontaktperson Anne Kjersti Uhlen, NMBU

Les mer.

Arbeidspakke 2: Økonomien i driftssystem for korn og grovforproduksjon

Forskningen kan finne frem til gode agronomiske metoder, men disse tas ikke alltid i bruk- Prosjektet vil finne ut hva som bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk. Hvilke faktorer er avgjørende for landbrukssektorens framtidige produktivitet.

Kontaktperson Agnar Hegrenes, NIBIO

Les mer.

Arbeidspakke 3: Sosiokulturelle og strukturelle faktorer og økt landbruksproduksjon

Forskningen kan finne frem til gode agronomiske metoder, men disse blir ikke alltid tatt i bruk. Prosjektet vil finne ut hva skal til for at bonden tar i bruk den beste agronomiske praksis. Hvordan påvirker sosiokulturelle, institusjonelle og strukturelle faktorer muligheter og begrensninger for økt matproduksjon? Hva er betydningen av leiejord for økt matproduksjon? Dette vil studeres ved gårdsstudier, Bygdeforskning sin spørreundersøkelse "Trender i norsk landbruk, intervjuer med bønder".

Kontaktperson Jostein Vik, Norsk Bygdeforskning

Les mer.

Arbeidspakke 4: Agronomisk potensiale for økt bærekraftig matproduksjon

Denne arbeidspakken skal være et nav for tverrfaglig aktivitet i AGROPRO. Arbeidet er delt inn i fem aktiviteter:

  • Etablere en felles kunnskapsplatform
  • Framtidsbilder på norsk landbruk
  • Livssykluanalyse
  • Sektormodellutvikling og agronomisk lønnsomhet
  • Rådgivning for en økt bærekraftig matproduksjon

 

Kontaktperson Lillian Øygarden, NIBIO

Les mer.

Arbeidspakke 5: Formidling

Norsk landbruksrådgivning har en sentral rolle i formidling av forskningsresultat til næringsutøvere, rådgivning, forvaltning, forskere og samfunn. Ulike formidlingstiltak vil bli gjennomført: 

  • Markdager
  • Bruk av demontrasjonsgårdene 
  • Populærvitenskapelig artikler, informasjon på nettsider
  • Gjennomføring av Avlingskampen i samarbeid med tidsskriftet Norsk Landbruk, Yara og NLR.

Alle partnere i prosjektet vil delta i formidlingsaktivitetene.

Kontaktpersoner
Lars Nesheim, Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO
Einar Strand, Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO

Les mer.
Lenke til Norsk landbruksrådgivning
Lenke til Avlingskampen 2015

 

 

 

 

 

 

a a a