Hva er integrert plantevern (IPV)?
Integrert plantevern (IPV) er kort sagt å ta i bruk alle teknikker og metoder som lar seg forene for å holde mengden skadegjørere under det nivået som gir økonomisk skade. Ny forskrift om plantevernmidler, som trådte i kraft 1. juni 2015, pålegger alle yrkesbrukere av plantevernmidler å sette seg inn i og anvende prinsippene for integrert plantevern. På engelsk heter integrert plantevern "Integrated pest management", forkortet "IPM".


Et puslespill er en god illustrasjon på integrert plantevern. Hver bit i puslespillet utgjør en metode for bekjempelse av en planteskadegjører.

 

I forskriftens første paragraf er integrert plantevern definert slik:

...overveielse og bruk av alle tilgjengelige teknikker og metoder som lar seg forene for å forhindre skadegjørere fra å utvikle seg, og som holder bruken av plantevernmidler og andre former for inngrep på et økonomisk og økologisk forsvarlig nivå, samtidig som risikoen for menneskers helse og for miljøet reduseres eller minimaliseres.

Integrert plantevern er en overordnet strategi som kombinerer kjente metoder og teknikker for kontroll av planteskadegjørere. Integrere på norsk betyr ”å sette sammen til et hele”. En god illustrasjon på integrert plantevern er et puslespill (se figur), der hver enkelt brikke er en metode som kan redusere plantevernproblemer. Kjemisk bekjempelse har en viktig plass i integrert plantevern, men skal ikke være det første man tyr til: Kjemiske plantevernmidler kan benyttes hvis andre forebyggende og direkte tiltak ikke gir ønsket virkning, og hvis systematisk overvåking av planteskadegjørere og de naturlige kontrollfaktorene viser at dette er nødvendig.

Integrert plantevern (IPV) skiller seg fra tidligere plantevernstrategier hvor en gjerne hadde utrydding av skadegjøreren som mål, og kalenderstyre standardsprøytinger. IPV er basert på mange tilnærminger, ikke bare på enkeltløsninger, der en må ha omtanke for miljøet og menneskelig helse. Og den som skal utføre IPV-strategier må ”tenke” IPV, ikke bare ”gjøre” IPV. Derfor krever IPV et høyt kunnskapsnivå og langsiktig planlegging.

I integrert fruktdyrking samles insekter i såkalte bankeprøver. Prøvene brukes til å vurdere behovet for tiltak mot en del skadedyr. Foto: E. Fløistad.

 

Mer om de generelle prinsippene for integrert plantevern som skal følges fra 1.juni 2015 finner du her. De 8 prinsippene kommer fra EU-direktiv 2009/28/E.

 

Les mer:
 
•    Integrert plantevern i Danmark

•    Integrert plantevern (Bioforsk TEMA)

•    Plantevern i frukt – integrert bekjempelse (Bioforsk FOKUS)


Informasjonen er tilrettelagt og bearbeidet for internett av NIBIO med finansiering fra Landbruks- og matdepartmentet fra 2011.

a a a