Kommersiell produksjon
Samordning av kunnskap og erfaringer for etablering av norsk jordskokkdyrking.

KOORDINERING AV JORDSSKOKKSATSNINGEN

Bioforsk har ledet en dyrkergruppe av jordskokkdyrkere i perioden 2004 til 2012 som har fungert som støtte for produsenter i oppstartsfasen for jordskokkproduksjon her til lands. Arbeidet har vært finansiert gjennom ulike jordskokkprosjekt og gjennom medlemskontingent. Gjennom arbeidet har informasjon blitt samlet og lagt ut på denne nettsiden. Siden inneholder stort sett generell informasjon som ikke krever hyppig oppdatering. Behov for oppdatering begrenser seg hovedsakelig til informasjon knyttet til hvor man kan få kjøpt setteknoller av jordskokk. I noen grad inneholder siden også informasjon om hvor man kan få kjøpt jordskokk. Dette begrenser seg til produsenter som selv ta kontakt med Bioforsk med ønsker om bli satt opp som tilbydere av jordskokk.

Kunnskapsformidling på jordskokk fra 2013 vil i hovedsak bestå i at bioforsk nå legger ut all informasjon på disse nettsidene åpent tilgjenglig. Her vil man blant annet finne dyrkingsveiledning og oversikt over hvor man kan få tak i setteknoller samt info om hvilke muligheter som finnes for dyrkergrupper gjennom landbruksrådgivingen. Det vil også på forespørsel legges ut info eller lenker på disse sidene til info om eventuelle markdager eller arrangement som skal foregå ulike steder i landet.

FRØKNOLLER / SETTEKNOLLER:

Vanlig sesong for seteknoller er mars -april, men man kan også sette knollene et stykke utover i mai.

Randesund Planteskole, Kristiandand som fortsatt her setteknoller igjen for salg, http://www.randesund-planteskole.no/ Telefon 38045205. De sender deg knollene om du ønsker det.

Ut over dette ventes 1-2 nye tilbydere av norsk produserte setteknoller fra våren 2013

 

 


 


Nye muligheter:

Norsk landbruk får stadig hardere konkurranse fra importerte landbruksprodukt. Kostnadsnivået er høyt i Norge, og dersom en skal klare denne konkurransen må en satse på kvalitet og spesialprodukt som er godt egnet for norske forhold. Jordskokk er en art som er svært hardfør og godt tilpasset våre vekstforhold. De underjordiske knollene spises som en grønnsak.

Planten ble introdusert her i landet på 1600 tallet og har klart tilpasningen til det norske klimaet godt. Vi har i dag sorter som gir høy avling i de sørlige delene av landet og arbeider med å få dette til også for nordområdene. Den gang planten kom til landet ble den utkonkurrert av poteten som med sitt innhold av energirike stivelses-karbohydrater fikk stor betydning i forebygging av sult og hungersnød på den tiden. De underjordiske jordskokk-knollene har med sitt innhold av ikke- fordøybare karbohydrater som inulin i dag fått en økende interesse i befolkningen. Inulin har blant annet vist seg å ha en senkende effekt på blodsukker og triglycerider, en stimulerende virkning på og opptak av kalsium og en favorisering av de sunne bifidobakteriene i tarmen. Det er tatt vare på norske kloner av jordskokk som gjennom år har tilpasset seg vårt klima. Det finnes trolig også hardføre sorter i våre nordiske naboland og i Russland og Canada.

Bakgrunn for satsning på jordskokk:

Med utgangspunkt i flere artikler innenfor temaet jordskokk, helse og matopplevelse ble det på ny blåst liv i denne gamle grønnsakplanten som i dag kan vise seg å være mer aktuell enn noen gang tidligere. Dette har resultert i stor etterspørsel etter knoller og dyrkningsveiledning på jordskokk og det ble i 2004 startet opp en enkel prøveproduksjon av jordskokk hos en del dyrkere. Interessen har vært stigende og i 2006 hadde vi 20 dyrkere som ønsker å starte opp en prøveproduksjon. Med midler fra Statens Landbruksforvaltning til økologisk jordskokkdyrking har vi nå startet etableringen av et nettverk for dyrkerne. Vi ønsker å ha et felles fagnettverk for økologiske og konvensjonelle produsenter fordi det er en del dyrkningstekniske spørsmål, sortsspørsmål og markedsspørsmål som vil være felles for alle produsentene. Det arbeides med å få finansiering fra andre kilder til å ivareta spesifikke spørsmål for de konvensjonelle produsentene. Vi fikk avslag på en slik søknad til Innovasjon Norge i 2006. Nettverket omfatter likevel både økologiske og konvensjonelle produsenter. Det er imidlertid ingen av produsentene som benytter plantevernmidler i produksjonen og det er ikke satt igang utprøving rettet mot slike arbeidsområder.

Ved Bioforsk Landvik har vi startet utprøving av et innsamlet materiale med 40 genetiske varianter av jordskokk samlet inn fra hele landet i regi av Nordisk Genbank. Det er nå startet opp et arbeid innenfor utvikling av økologisk jordskokkproduksjon med midler fra SLF. Vi har i dag god kontakt med genbankens avdelinger i utlandet. Vi arbeider med et prosjekt finansiert av NFR på utprøving av sorter tilpasset nordområdene (områder som dekker omtrent samme breddegrad-område som Norge). De norske innsamlede variantene av jordskokk skal prøves ut sammen med utenlandske sorter for å komme frem til egnede varianter for det store mangfold av klima og daglengder vi har her til lands. De ulike forskningsprosjektene som pågår vil gi kunnskaper som raskt bør bringes ut til dyrkere, veiledere og foredlere som arbeider med jordskokk. I denne sammenheng vil et slik nettverk være av stor betydning. For egne midler og midler fra SLF ble det i 2005 startet et arbeid for å etablere nettverket med utgangspunkt i de kontaktene vi allerede har. Et første utkast til dyrkningsveiledning ble sendt ut til deltakerne. Denne videreutvikles og oppdateres jevnlig. Internettsiden for nettverket ble operativ i 2006 med et område tilpasset dyrkere og et annet område for konsumenter/grossister som ønsker informasjon om hvor de kan få kjøpt jordskokk samt helseinformasjon og matoppskrifter med jordskokk. Det skal informeres om mulige skadegjørere, og eventuelle innsendte prøver skal bestemmes. Skjema for registrering av tilvekst, blomstringstidspunkt, avling og overvintring er blitt utarbeidet og tatt i bruk.

Det skal årlig arrangeres et fagmøte for deltakerne i nettverket. Første gang dette ble arrangert var i mars 2006. Medlemstallet for 2006 teller 20 produsenter hvorav halvparten økologiske produsenter og resten konvensjonelle produsenter som ikke benytter kjemiske plantevernmidler i produksjonen. I årene 2006-2009 skal de samme oppgavene gjennomføres, og det skal også arbeides for å få med nye medlemmer i nettverket. Medlemskapet skal omfatte dyrkere som satser på norsk økonomisk produksjon av jordskokk (ikke hobbydyrkere). Personer fra forskermiljø innen medisin og ernæring samt kokkemiljø vil bli forespurt om å delta på fagmøter med foredrag.

Dyrkergruppen har også deltatt som partner i prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (Inulin in Helianthus tuberosus under Norwegian production conditions, post harvest treatment and processing: chemical and sensory studies, clinical trials on humans and pigs

a a a