Arktisk lammekjøtt
Prosjektet "Arktisk lammekjøtt - konkurransemessige fordeler i et nasjonalt og internasjonalt marked" skal gi innsikt i hvordan nordlige/alpine beiter og produksjonssystem påvirker kjøttkvalitet hos lam, og hvordan slik kvalitet kan brukes til å markedsføre norsk lammekjøtt i Norge og internasjonalt. Prosjektet er nå avsluttet. På disse sidene finner du alt om prosjektinnhold og resultater.

Er kjøtt fra beitedyr sunnere?

Prosjektet "Arktisk lammekjøtt" har vist at lam som har beitet i norsk utmark har spesielle kvaliteter, med en høy andel av den ernæringsmessig gunstige omega-3 fettsyra alfa-linolen. Denne er i sin tur kilde til flere ulike helsegunstige fettsyrer som en finner igjen i kjøtt hos beitedyr. Men: er da kjøtt fra beitedyr også sunnere å spise? Les mer om dette her.

 

Bakgrunn og målsetting

Det er ofte påstått at norsk lammekjøtt har en spesiell kvalitet. Dette kan skyldes et produksjonssystem med beiter fra kyststripen opp til høyeste fjelltopp, noe som gir beiter med god kvalitet gjennom hele beitesesongen. Prosjektet Arktisk lammekjøtt - konkurransestrategier i et nasjonalt og internasjonalt marked skulle undersøke hvordan et nordlig klima påvirker plante- og kjøttkvalitet på lam og hvordan de spesielle kvalitetene knyttet til klima- og produksjonssystem (fjell og fjorder) kunne utnyttes i et nasjonalt og internasjonalt marked.

 

Gjennomførte oppgaver

Planter - virkning av nordlig klima på vekst og kvalitet

For studiene av virkning av nordlig klima på beiteplanter har de viktigste problemstillingene vært knyttet til hvordan et nordlig klima i form av temperatur, daglengde og vekstperiode påvirker vekst og kvalitet hos viktige beiteplanter for sauen. Det har vært et særlig fokus på innhold av helsebringende fettsyrer og studiene har vært sterkt knyttet til studiene av lammekjøttkvalitet. Det er gjennomført undersøkelser i felt av kvalitet av utvalgte beiteplanter til ulike tider gjennom beitesesongen, ulike høydelag i beiteområdet, og om beitet er nord- eller sørvendt. Sauens beiteområder har man kartlagt ved bruk av GPS-merkede dyr. Det er også gjennomført kontrollerte studier i fytotron, der man har undersøkt virkning av temperatur og daglengde på innhold av ulike kvalitetsparametre, foruten at man har undersøkt hvordan de aktuelle fettsyrene påvirker kuldetoleransen til plantene.

 

Lammekjøtt - sluttfôring og kjøttkvalitet

I undersøkelsene av kjøttkvalitet har strategier for sluttfôring av lam og hvordan dette påvirker kvaliteten av lammekjøtt vært i hovedfokus. Det er en kjensgjerning at en stor andel av lammene i Norge sluttfôres etter utmarksbeite - på innmarksbeite og/eller kraftfôr for å oppnå en slaktevekt som er ønsket i slakterileddet. For næring var det viktig å få avklart om dette påvirket kjøttkvaliteten etter beite på utmarka.

 

Forbrukerpreferanser

Den viktigste FoU-oppgaven har vært å få innsikt i betydningen av produktets historie for forbrukere i et nasjonalt og internasjonalt marked. I og med at bedriftene i prosjektet hadde fokus på eksport til Italia (noe som i løpet av prosjektperioden endret seg) ble dette landet valgt som representant for det internasjonale marked.

 

Konkurransestrategier

Konkurransestrategier for norske spesialprodukter av lam er undersøkt i verdikjeden for spesialprodukter, fra "jord til bord". Fokuset på undersøkelsen har vært på hvilke tilpasninger utover industriell volumproduksjon som kreves i håndteringen av spesialitetsprodukter av norsk lam. Det er undersøkt hvordan verdikjeden må organiseres når man introduserer en differensieringsstrategi basert på et bredt spekter av kvalitetsdimensjoner.

 

Resultater og betydningen av prosjektet for næringen

Resultatene er presentert under de ulike prosjekttemaene, se i menyen til venstre!

Prosjektet har utviklet kunnskap om hvordan det nordlige klima kan påvirke kvalitet i landbruksprodukter, og hvordan man i et samarbeid i hele verdikjeden kan utnytte disse kvalitetene - både de målbare og de mindre målbare - til større verdiskaping i nordlig landbruk. Vi tror at mange av funnene, særlig knyttet til tilpasninger i bedriftene - vil være overførbare til andre typer landbruksproduksjoner. Det hersket tvil før prosjektet om man ville kunne påvirke kvaliteten av lammekjøttet i negativ retning gjennom ulike typer sluttfôring. Det har vist seg hvis man fôrer med ferskt gras vil ikke kvaliteten påvirkes nevneverdig, og det uavhengig av det er gras fra innmark eller utmark. Utbredt bruk av kraftfôr vil imidlertid kunne påvirke sammensetningen av fettsyrer i kjøttet. Det er også funnet samspill mellom kjønn og fôring som næringa bør ta hensyn til ved slakting av værlam. Norske produsenter kan benytte kunnskap om forbrukerholdinger til å kommunisere og å markedsføre sine produkter. Kunnskap om sensoriske egenskaper i fenalår er viktig for å videreutvikle kvalitet. Resultatene fra Italia vil ha betydning for produsenter som vurdere eksport av spesialprodukter. Bak produksjonen av matspesialiteter av god kvalitet, ligger der mye arbeid som ikke er å finne i ordinær volumproduksjon. Undersøkelsen har vist at dette er tilpasninger i form av ekstra arbeid relatert til de tilpasningene som må gjøres verdikjeden igjennom for å opprettholde den gode kvaliteten som man ønsker å fremheve i markedsføringen. Bedriftene som arbeider med spesialprodukter kan og bør bruke denne kunnskapen i sin bedriftsutvikling.

a a a

Fenalaar lofotvis.jpg

arktisk lammekjott landskapsbilde.jpg Foto: Odd-Arild Finnes

arktisk lammekjøtt beiteplanter. Foto: Marit Jørgensen

arktisk_lammekjott_klimalab_2.jpg

Arktisk lam. Foto: Arne Ivar Hanssen

arktisk_lammekjott_fjostjotta.jpg

Arktisk lam, saueflokk. Foto: Bioforsk Nord

arktisk_lammekjott_samkstesting.jpg

Hva gjør dette fenalåret så spesielt at det etterspørres internasjonalt? I prosjektet "Arktisk lammekjøtt" ønsker man å finne ut hvordan det nordlige klimaet påvirker beite og dermed også kvalitet av lammekjøtt.

Denne flotte kulissen danner bakgrunnen og grunnlaget for produksjon av lammekjøtt i nord. Sau og lam beiter på ferskt gress etterhvert som snøen tiner høgere og høgere opp i fjellet.

Du blir hva du spiser - eller rettere sagt hva maten din har spist. Kvaliteten på lammekjøtt bestemmes i stor grad av hva lammet har spist. Dette er et eksempel på hva nordnorsk sau og lam har på menyen sin: fjellgress med spesielle kvaliteter.

For å utelukke feilkilder gjøres det forsøk med beiteplanter under helt kontrollerte forhold på klimalaboratoriet i Tromsø. Her styres både lys og temperatur nøyaktig, og kvaliteten på beiteplanter kan testes under ulike simulert forhold.

Denne lille krabaten har en lang sommer i nordnorsk fjell fremfor seg. Fjellbeitet byr på mat som gjør norsk lammekjøtt til en delikatesse som er etterspurt både i Norge og i utlandet.

Dette er et av "åstedene" for prosjektet Arktisk lammekjøtt. Her i Bioforsk Nord sine lokaler på Tjøtta foregår forsøk som skal gi dokumentasjon på kvaliteter i lammekjøtt fra nordlige strøk.

Disse sauene har en flott sommer på utmarksbeite. Prosjektet "Arktisk lammekjøtt" skal avdekke hvorfor vi skal legge kjøtt fra akkurat disse dyra i handlekurven!

Et professjonelt smakspanel hos Nofima tester lammekjøtt av ulik kvalitet og opprinnelse.