Tiltaksveileder for landbruket
Hobøl øvre i flom.JPG
Denne veilederen gir informasjon om tiltak for å begrense vannforurensning i jordbruksområder. Veilederen er et supplement til Direktoratgruppas Veileder for miljøtiltak i vann og er utarbeidet for å bidra til forvaltningens arbeid med Vannforskriften. Veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO.


Nyheter i veilederen:

Rapport om nordiske erfaringer fra miljøtiltak i landbruket

oktober 2015 ble det avholdt et nordisk seminar (Danmark, Sverige, Finland og Norge) hvor erfaringer med virkemidler, kostnader og gjennomføring av landbrukets miljøtiltak ble diskutert. Nå foreligger rapporten fra prosjektet: Water management for agriculture in the Nordic countries. Rapporten fokuserer bl.a. på utfordringer med vannkvalitet i jordbruksvassdrag i de nordiske land, rammene for jordbruk og jordbrukstiltak, samt erfaringer med kost-effekt av tiltak. Mer informasjon om prosjektet, samt foredragene fra seminaret, finner du her.   Dato: 17. november 2016.

Fagsamling om landbruk og vannmiljø

Landbruksdirektoratet  gjennomførte 18 og 19 oktober en fagsamling om oppfølging av vannforskriften. Foredragene fra seminaret ligger nå på Landbruksdirektoratets sider, se her. Foredragene omfattet både erfaringer fra arbeidet med vannforskriften i forskjellige regioner, informasjon fra sentral forvaltning, brukernes perspektiv, og forskningsnyheter. Sistnevnte har tema både om klimautfordringer og -tilpasning, effekt av ulike typer tiltak, kartverktøy og miljømål.

Husdyr eller kloakk?

For å finne de mest effektive tiltakene kan det være viktig å vite om næringsstoffene kommer fra mennesker (kloakk) eller husdyr. Vanlige undersøkelser av tarmbakterier (e-koli- eller TKB-analyser) gir ikke svar på dette, men molekylærbiologiske undersøkelser kan fortelle oss om tarmbakteriene stammer fra mennesker, hester eller drøvtyggere. Les mer om dette  i Infoark om molekylærbiologiske metoder; og Infoark om spredt avløp i jordbrukslandskapet. Se også siden om Tiltaksovervåking. Dato: 5. mai 2016.

Engelske faktaark om jordbruk, klimaendringer og norsk forvaltning

NIBIO har utviklet to nye infoark på engelsk, om henholdsvis klimaendringers potensielle effekt på jordbruk og vannkvalitet; og om norsk forvaltningspraksis knyttet til tiltak i landbruket. Se forøvrig Tiltakveilederens engelske nettsider. Dato: 4. mai 2016.

Faktaark om tap av jord som følge av ras og flom

Høsten 2015 avholdt Vannforeningen og Jordforeningen i samarbeid et fagseminar om tap av jord pga. flom og ras. Temaet er svært aktuelt ettersom klimaendringer forventes å gi hyppigere og større flommer, som igjen kan gi økt fare for ras. Faktaarket er basert på dette seminaret og oppsummerer kunnskapsstatus. Samtidig gis det en oversikt over mulige tiltak og virkemidler. Mer om NIBIOs aktiviteter innen virkninger av flom og ras finnes her.   Dato: 5. januar 2016.

Faktaark om helhetlig vurdering av jordarbeiding

Endret jordarbeiding anbefales som tiltak mot avrenning av næringsstoffer i landbruket (se mer om tiltaket her i veilederen). NIBIO gir nå ut et faktaark som oppsummerer dette tiltakets mange ulike varianter og virkninger. Faktaarket er et resultat av et samarbeid mellom NIBIO, NMBU og Landbruksrådgivingen, og er finansiert av Landbruksdirektoratet. Det er ment som en bistand til korndyrkere ved vurdering av jordarbeidingsmetoder, og for myndigheter ved beslutninger om jordarbeiding i regionale miljøprogram. Se faktaarket herDato: 19. desember 2015.

Eldre nyheter finner du her


 

a a a

Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg

Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther

Tiltak_webbilde_aker_floistad.jpg

Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg

Tiltak_bilde_raps_floistad_web.jpg

Tiltak_sunna_illustrasjonsbilde_web.jpg

Tiltak_vegsone_eva_s_web.jpg

Korn. Foto: Erling Fløistad

Kyr. Foto: Morten Günther

Åker. Foto: Erling Fløistad

Traktor i potetåkeren. Foto: Erling Fløistad

Raps. Foto: Erling Fløistad

Sunna. Foto: Bioforsk

Vegsone. Foto: Eva Skarbøvik