Tiltaksveileder for landbruket
Hobøl øvre i flom.JPG
Denne veilederen gir informasjon om tiltak for å begrense vannforurensning i jordbruksområder. Veilederen er et supplement til Direktoratgruppas Veileder for miljøtiltak i vann og er utarbeidet for å bidra til forvaltningens arbeid med Vannforskriften. Veilederen er finansiert av Landbruksdirektoratet og utarbeidet av NIBIO.


Nyheter i veilederen:

Faktaark om tap av jord som følge av ras og flom

Høsten 2015 avholdt Vannforeningen og Jordforeningen i samarbeid et fagseminar om tap av jord pga. flom og ras. Temaet er svært aktuelt ettersom klimaendringer forventes å gi hyppigere og større flommer, som igjen kan gi økt fare for ras. Faktaarket er basert på dette seminaret og oppsummerer kunnskapsstatus. Samtidig gis det en oversikt over mulige tiltak og virkemidler. Mer om NIBIOs aktiviteter innen virkninger av flom og ras finnes her.   Dato: 5. januar 2016.

Faktaark om helhetlig vurdering av jordarbeiding

Endret jordarbeiding anbefales som tiltak mot avrenning av næringsstoffer i landbruket (se mer om tiltaket her i veilederen). NIBIO gir nå ut et faktaark som oppsummerer dette tiltakets mange ulike varianter og virkninger. Faktaarket er et resultat av et samarbeid mellom NIBIO, NMBU og Landbruksrådgivingen, og er finansiert av Landbruksdirektoratet. Det er ment som en bistand til korndyrkere ved vurdering av jordarbeidingsmetoder, og for myndigheter ved beslutninger om jordarbeiding i regionale miljøprogram. Se faktaarket herDato: 19. desember 2015.

Seminar om kost-effekt av landbrukstiltak i Nordiske land

Den 28.-29. oktober 2015 ble det avholdt et seminar på Vestre Kjærnes Gård ved Vansjø, Moss, med deltakere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge. Tema var utveksling av erfaringer med virkemidler, kostnader og gjennomføring av landbrukets miljøtiltak. Mer informasjon og foredragene finner du her.   Dato: 15. november 2015.

Eldre nyheter finner du her


 

a a a

Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg

Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther

Tiltak_webbilde_aker_floistad.jpg

Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg

Tiltak_bilde_raps_floistad_web.jpg

Tiltak_sunna_illustrasjonsbilde_web.jpg

Tiltak_vegsone_eva_s_web.jpg

Korn. Foto: Erling Fløistad

Kyr. Foto: Morten Günther

Åker. Foto: Erling Fløistad

Traktor i potetåkeren. Foto: Erling Fløistad

Raps. Foto: Erling Fløistad

Sunna. Foto: Bioforsk

Vegsone. Foto: Eva Skarbøvik