Oversikt over tiltak
Fangdam Kråkstad. Foto: Svein Skøien
Nedenfor er en oversikt over tiltak som kan redusere forurensing fra landbruket. Hvis du ønsker å vite hvilke tiltak som egner seg ved ulike driftsformer kan du gå til sidene om kornproduksjon, grønnsak/potet eller husdyrhold.

Tiltak mot punktutslipp: Omfatter tiltak mot tap av næringsstoffer og forurensing fra f.eks. silo, gjødsellager, avfallshauger, driftsbygninger og vaskeplasser.

Gjødselplanlegging: Planlegging basert på kunnskap om behovet for næringsstoff til vekstene på hvert enkelt skifte.

Miljøtilpasset jordarbeiding: Istedenfor pløying kan det utføres lettere eller minimal jordarbeiding, som f.eks.harving eller direktesåing. Se også egen side om helhetlig vurdering av jordarbeiding.

Hydrotekniske tiltak: Hydrotekniske installasjoner kan regulere og kontrollere avrenning fra jordbruksarealer.

Vegetasjonsdekke som tiltak: Dette tiltaket har mange varianter, som buffer mellom vannforekomst og dyrket mark, eller som et tiltak på åkeren for å redusere vannets hastighet og dermed redusere erosjon og tap av næringsstoffer. En variant av tiltaket er grasdekte vannveier.

Fangdammer: Fangdammer er konstruerte våtmarker som fanger opp og holder igjen jordpartikler, næringsstoffer og plantevernmidler fra diffuse kilder som dyrka mark, veier og bebygd areal.

Åpning av bekker:  Mange bekker er lukket i rør, rettet ut eller senket, mens våtmarker og dammer er drenert for å vinne land. Det kan være ønskelig å reversere denne utviklingen.

Andre tiltak: Under denne overskriften har vi samlet informasjon om andre typer tiltak.

a a a

Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg

Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther

Tiltak_webbilde_aker_floistad.jpg

Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg

Tiltak_bilde_raps_floistad_web.jpg

Tiltak_sunna_illustrasjonsbilde_web.jpg

Tiltak_vegsone_eva_s_web.jpg

Korn. Foto: Erling Fløistad

Kyr. Foto: Morten Günther

Åker. Foto: Erling Fløistad

Traktor i potetåkeren. Foto: Erling Fløistad

Raps. Foto: Erling Fløistad

Sunna. Foto: Bioforsk

Vegsone. Foto: Eva Skarbøvik