Planleggingsverktøy
Åker_Haldensvassdr_Lierelva.JPG
Det er utarbeidet en rekke verktøy som kan benyttes i arbeidet med tiltak i landbruket. I tillegg finnes det andre hjelpemidler og ressurser som kan benyttes i arbeidet. Vi har her forsøkt å samle det vi anser for å være mest nyttig.

Verktøy/ressurs Informasjon
Agricat 2 Agricat 2 er en nedbørfeltorientert modell som kan brukes til å beregne tap av jord og fosfor fra jordbruksareal. Modellen kan kjøres for ulike driftssystem og tiltakspakker. Modellen er utviklet av Bioforsk, og den er brukt i en rekke prosjekter. Resultatene brukes av forvaltningen som støtte i tiltaksplanleggingen.
 Kost-effekt kalkulator Kost-effekt-kalkulatoren for jordbrukstiltak er utviklet av Bioforsk og NILF på oppdrag for Statens Landbruksforvaltning. Kalkulatoren henvender seg til landbruks- og vannforvaltningen, men kan brukes av alle som ønsker å beregne kost-effekt av jordbrukstiltak.
GIS-Avrenning GIS avrenning er en nedbørfeltorientert modell som kan benyttes til å beregne forurensing fra landbruksarealer. Modellen er utviklet av Bioforsk i samarbeid med blant annet SLF og Landbruks- og matdepartementet, og er testet ut i en rekke prosjekter.
 GIS-Avløp I en tiltaksanalyse er det nødvendig å vurdere alle kilder til forurensing. I jordbruksområder kan spredt avløp være en medvirkende årsak til næringsstoffbelastning, og da kan GIS avløp være et nyttig verktøy: Dette er et internettbasert program utarbeidet for registrering, drift og overvåking av avløpsløsninger i spredt bebyggelse.
Gjødslingshåndboka Denne linken fører til Bioforsk sin Gjødslingshåndbok. Her finnes bred informasjon om gjødsling, med bl.a. kalkulatorer for plantenes næringsbehov (se link under).
Nitrogenkalkulator Denne siden gir en enkel og rask oversikt over tilgjengelig nitrogen for korn, potet og engvekster i vekstsesongen. Hensikten er å gi informasjon om behov for tilleggsgjødsling utover i vekstsesongen. Beregningene krever bare informasjon om sted, kultur, gjødsling, såtid og vekststart, N-min målt om våren og forventet avlingsnivå. Den gir en enkel oversikt over antatt utvikling i nitrogentilgang utover i sesongen.

Fosforindeks

Mer om P-indeks på Bioforsk sine nettsider

Fosforindeks (P-indeks) er et verktøy som kan brukes til å rangere arealer i forhold til risiko for fosfortap, og til å vurdere hvilke tiltak som er mest effektive for å redusere fosfortapene. Bioforsk har utviklet en kalkulator på nett for enkel beregning. PURA har utgitt en veileder i hvordan denne kalkulatoren skal brukes.
P-AL informasjon (Bioforsk-rapport)

Kartlegging av fosforstatus (P-AL verdier i mg/100g) i dyrka jord utgjør - sammen med erosjonsrisikokart - et nyttig bakgrunnsmateriale for å vurdere hvor tiltak bør settes inn for å redusere fosfortilførslene til vannforekomster. I Bioforsk Rapport 3/82 2008 er det gitt en beskrivelse av krav til datagrunnlaget, kartmetodikken, eksempel på temakart-presentasjoner, samt begrensninger om bruk av P-AL kartene.

Erosjonsrisikokart

Erosjonsrisikokart er et produkt fra Norsk institutt for skog og landskap. Kartene er avledet fra jordsmonnskart og viser hvor høy risiko det er for at jordpartikler blir revet løs og transportert bort av vann fra et areal når dette høstpløyes. Følg lenken, be om produktet Jordsmonnkart og kryss deretter av for Erosjonsrisiko.

JOVA Jova er et nasjonalt overvåkingsprogram for landbruksdominerte nedbørfelt. Programmet gir et godt grunnlag for å sammenligne driften på jordbruksarealene med vannkvaliteten. Flere forskningsprosjekter er derfor avledet av programmet, med årsaksforklaring av prosesser i nedbørfeltet. Ved å følge lenken kan du se hvor JOVA-stasjonene er, samt finne tilknyttede publikasjoner.
a a a

Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg

Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther

Tiltak_webbilde_aker_floistad.jpg

Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg

Tiltak_bilde_raps_floistad_web.jpg

Tiltak_sunna_illustrasjonsbilde_web.jpg

Tiltak_vegsone_eva_s_web.jpg

Korn. Foto: Erling Fløistad

Kyr. Foto: Morten Günther

Åker. Foto: Erling Fløistad

Traktor i potetåkeren. Foto: Erling Fløistad

Raps. Foto: Erling Fløistad

Sunna. Foto: Bioforsk

Vegsone. Foto: Eva Skarbøvik