Tiltaksveileder for landbruket
Hobøl øvre i flom.JPG
Denne veilederen gir informasjon om tiltak for å begrense vannforurensning i jordbruksområder. Veilederen er et supplement til Direktoratgruppas Veileder for miljøtiltak i vann og er utarbeidet for å bidra til forvaltningens arbeid med Vannforskriften. Veilederen er finansiert av SLF og utarbeidet av Bioforsk.


Nyheter i veilederen:

Seminar om kost-effekt av landbrukstiltak i Nordiske land

Den 28.-29. oktober 2015 ble det avholdt et seminar på Vestre Kjærnes Gård ved Vansjø, Moss, med deltakere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge. Tema var utveksling av erfaringer med virkemidler, kostnader og gjennomføring av landbrukets miljøtiltak. Mer informasjon og foredragene finner du her.

Seminar om jordarbeiding, foredragene er tilgjengelige!

Seminaret den 27. november 2014 om miljøtilpasset jordarbeiding tok for seg et vidt spekter av fordeler og ulemper ved endringer i jordarbeidingspraksis. Foredragene finner du her

Lenke til engelsk rapport om miljøtiltak i landbruket

Joint Research Center har nylig utgitt en engelskspråklig rapport om "Practical Experiences and Knowledge Exchange in Support of the WFD Implementation (2010-2012). Rapporten kan lastes ned her.

Nytt temaark om spredt avløp i jordbrukslandskapet

Dette TEMA-arket ser på betydningen av spredt avløp for vannkvaliteten i utvalgte jordbruksområder gjennom ulike årstider. Det gir også informasjon om en metodikk som kan påvise tilførsler fra spredt avløp. Dato: 14.04.2014.

Nytt temaark om transport av jord og næringsstoffer i overflate- og grøfteavrenning

Kunnskap om hvordan jordpartikler og næringsstoffer transporteres med henholdsvis overflate- og grøfteavrenning på jordbruksarealer er nødvendig for å vurdere effekter av ulike tiltak mot landbruksforurensning. Et nytt temaark oppsummerer de viktigste resultater fra rutefelt og småfelt i Norge, temaarket kan du lese her.  Dato: 27.03.2014


Nytt temaark om grøftesystemer i et endret klima

Dimensjoneringen av grøftesystemer blir bestemt av lokale nedbørforhold, veksttype og jordart. Klimaframskrivninger viser til en økning i forventet årsnedbør samt flere episoder med høy nedbørintensitet, noe som under visse forhold kan føre til behov for en reduksjon i grøfteavstand. I dimensjoneringen av grøftesystemer er det dermed avgjørende å ha kunnskap om sammenhengen mellom nedbørforhold, grøfteavstand og grunnvannsnivå. Temaarket kan du lese her.  Dato: 27.03.2014


Nytt temaark om bruk av vegetasjonsdekke som tiltak mot tap av jord og fosfor

Et tett vegetasjonsdekke binder jorda og beskytter mot erosjon fra regn og overflateavrenning. Etablering av ulike typer vegetasjonsdekke kan være et effektivt tiltak for å redusere tilførsler av fosfor fra jordbruksareal til vannforekomster. Dette temaarket oppsummerer dagens kunnskapsstatus om effekten av vegetasjonsdekke som tiltak for å redusere jord- og fosfortap fra jordbruksareal til vannforekomster. Temaarket kan du lese her.  Dato: 27.03.2014


Nytt temaark om kost-effekt-vurderinger av tiltak mot fosfortap fra jordbruksarealer

Kostnadseffektiviteten av tiltak skal ifølge vannforskriften danne grunnlag for valg av tiltak mot fosforavrenning fra jordbruksareal i hvert vannområde. Kunnskap om kostnader og effekter av jordarbeidingstiltak, grasdekte vegetasjonssoner og fangdammer er nå samlet i en egen kost-effekt-kalkulator for norske kornområder. Temaarket kan du lese her.  Dato: 27.03.2014


Nytt temaark om effekt av jordarbeiding på fosfortap

Høstpløying og harving før såing har vært den tradisjonelle jordarbeidingsmetoden til kornproduksjon i Norge. Feltforsøk har vist at denne jordarbeidingsmetoden generelt gir større tap av jord og næringsstoffer enn endret eller redusert jordarbeiding. Overvintring i stubb gir generelt den beste beskyttelse mot erosjon og fosfortap, men effekten vil variere med helling, jordart og værforhold det enkelte år. Effektive tiltak for å redusere tap av fosfor bør derfor målrettes og tilpasses de lokale forhold. Temaarket kan du lese her.  Dato: 27.03.2014


Siloslått - lagring og håndtering av pressaft

Norsk landbruksrådgiving har med midler fra Fylkesmannen i Rogaland laget en rapport om lagring og håndtering av pressaft. Tap av pressaft til vassdrag bidrar til eutrofiering, og Fylkesmannen ønsker derfor å rette søkelys mot god lagring av surfôr. Uhell med avrenning kan skje både fra rundballer og plansiloer. Les rapporten her.   Dato: 06.02.2014


Nytt temaark om husdyrgjødsel og lagerkapasitet

Riktig bruk av husdyrgjødsel gir mindre behov for innkjøpt gjødsel og redusert risiko for belastning på miljø og klima. For å møte de utfordringene vi har både lokalt og globalt, må husdyrproduksjonen drives mest mulig klima- og miljøvennlig. Nok lagerkapasitet er en forutsetning for riktig bruk av husdyrgjødsel. Temaarket kan du lese her.  Dato: 31.01.2014

Eldre nyheter finner du her


 

a a a

Tiltak_bilde_korn_floistad_web.jpg

Tiltak bilde ku Foto: Morten Günther

Tiltak_webbilde_aker_floistad.jpg

Tiltak_bilde_aker_potet_traktor_floistad_web.jpg

Tiltak_bilde_raps_floistad_web.jpg

Tiltak_sunna_illustrasjonsbilde_web.jpg

Tiltak_vegsone_eva_s_web.jpg

Korn. Foto: Erling Fløistad

Kyr. Foto: Morten Günther

Åker. Foto: Erling Fløistad

Traktor i potetåkeren. Foto: Erling Fløistad

Raps. Foto: Erling Fløistad

Sunna. Foto: Bioforsk

Vegsone. Foto: Eva Skarbøvik