NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Tjenester


Rådgivning

Viltskadesenteret gir i første rekke råd og veiledning i forbindelse med skader på /tap av sau og rein som  skyldes bjørn, ulv, jerv, gaupe og ørn.

 

Standarder

Standarder for de mest effektive forebyggende tiltak mot rovviltskader er utarbeidet av NIBIO og fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning.

 

Forskning og utvikling

Gjennom landbruksfaglig, biologisk og samfunnsvitenskapelig kompetanse, har NIBIO bygget opp ekspertise på forebygging av viltskader. Det inkluderer rovviltskader på husdyr, beiteskader av gjess og hjortevilt og andre konfliktområder mellom landbruk og viltinteresser.

 

Temaark

Norsk viltskadesenter publiserer temaark for en stor del av sine gjennomførte prosjekter. Hensikten er å gi en sammenfattet gjennomgang av de viktigste resultatene.

 

Rapporter

Relevante rapporter legges ut fortløpende etter hvert som de ferdigstilles. 

 

Nyhetsbrev

Norsk viltskadesenter gir ut nyhetsbrev som har som hensikt å gi en oversikt over ferske prosjekter og rapporter i regi av viltskadesenterets medarbeidere.

 

Arrangementer

Norsk viltskadesenter arrangerer eller deltar med jevne mellomrom på ulike arrangementer meg faglig relevans. Hensikten med slik aktivitet vil være formidleing av resultater og erfaringer fra vår forskningsvirksomhet.

a a a

Sau_antipredatoratferd. Foto: Inger Hansen