NIBIO Tjøtta
Adresse: Parkveien, 8860 TJØTTA
Postadresse: Postboks 34, N-8860 TJØTTA
Telefon: 03 246.
Fra utlandet: +47 40 60 41 00
E-post: tjotta@nibio.no Prosjektleder for forebygging mot viltskader og redaktør:
Forsker Inger Hansen
NIBIO Tjøtta
Web-ansvarlig:
Liv Jorunn Hind

Norsk viltskadesenter
Norsk viltskadesenter er et nasjonalt kompetansesenter som skal bidra til gode løsninger av konflikter mellom vilt og næringsutøvelser, spesielt landbruksdrift.

Vi driver rådgivning, forskning og utvikling innenfor forebyggende tiltak mot rovviltskader på sau og rein, beiteskader og avlingstap, kartlegging av tapsårsaker hos sau og rein, samt konfliktdempende tiltak. Norsk viltskadesenter sin aktivitet administreres av NIBIO sin avdeling på Tjøtta.

Tjøtta har konflikten mellom beitenæringa og vernede rovdyr som sitt hovedansvarsområde. Avdelingene på Fureneset og Tingvoll er tilknyttet Viltskadesenteret med hjort og annet hjortevilt som sitt ansvarsfelt. I tillegg har avdelingen på Svanhovd et spesielt ansvar for skandinavisk brunbjørn.

Norsk viltskadesenter og fagseksjonen har tett samarbeid med andre FoU-institusjoner som arbeider med tilgrensa oppgaver, som NINA, NMBU, høgskolene i Hedmark og Nord-Trøndelag.

 

Foto: Svein Morten Eilertsen Foto: Håkon Sund

a a a

Tjøtta_kontorbygget. Foto: Ronald Bjøru

Tjotta_fjøset. Foto: Norvald Ruderaas

Sauekadaver_lam. Foto: Inger Hansen

Elgokse. Foto: Håkon Sund

Dødsvarlser_peiling. Foto: Inger Hansen

Norsk viltskadesenter blir ledet fra NIBIOs avdeling på Tjøtta i Alstahaug kommune.

Som en del av våre forskningsprosjekter har vi tilgang til et stort gårdsanlegg hvor det hovedsakelig drives med sau og kjøttfe.

Norsk viltskadesenter er først og fremst opptatt av viltskader påført landbruks- og reindriftsnæringa. I stor grad omhandler dette konflikten mellom beitenæring og vernet rovvilt.

Det oppstår også konflikt mellom dyrking av jordbruksarealer og beiteskader fra hjortevilt og gås.

Målet til Norsk viltskadesenter er å være et hjelpemiddel for næring og forvaltning ved å finne gode tiltak som begrenser skadeomfanget og konfliktnivået forårsaket av rovvilt.