Prosjektleder:
Marit Hauken
Tlf: 466 10 319
Fagansvarlig plantevernmidler:
Marianne Stenrød
Tlf: 922 89 527

Om JOVA
jova_logo_stor_rgb.png
JOVA-programmet overvåker landbruksdominerte nedbørfelt i Norge. Nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis.


Et nasjonalt overvåkingsprogram
JOVA-programmet (Program for jord- og vannovervåking i landbruket) er et nasjonalt overvåkingsprogram som ble startet i 1992 med det formål å dokumentere effekter av jordbrukspraksis og tiltak på avrenning og vannkvalitet. Totalt 11 nedbørfelt inngår nå i JOVA-programmet, alle med kontinuerlig registrering av vannføring og prøvetaking for analyser av næringsstoffer og partikler. Plantevernmidler overvåkes gjennom vekstsesongen i seks av nedbørfeltene. De overvåkede nedbørfeltene representerer de viktigste jordbruksområdene i landet med hensyn til klima, jordsmonn og driftspraksis.

I JOVA-databasen finnes det lange tidsserier med resultater fra overvåkingen, både for de nedbørfeltene som overvåkes nå og for andre felt som har vært omfattet av overvåkingen tidligere.


Formålet med JOVA
Formålet med JOVA-programmet er å dokumentere miljøeffekter av landbruksdrift gjennom innsamling og bearbeiding av data fra overvåkingsfelt og andre relevante kilder. Nedbørfeltene som overvåkes representerer ulike jordbruksområder i Norge, med særlig fokus på belastede driftsformer og regioner. JOVA skal sikre et høyt kunnskapsgrunnlag for statlig og regional forvaltning om effekter av  landbruksdrift og miljøvennlige driftsformer.

JOVA danner et viktig grunnlag når tiltaksanalyser skal utarbeides. Tiltaksanalysene er sentrale i arbeidet med implementering av vannforskriften som oppfølging av EUs rammedirektiv for vann.


Hva brukes resultatene til?
Resultatene fra JOVA-programmet brukes til nasjonal og internasjonal rapportering av myndighetenes oppfølging av mål og avtaler for landbruket og i dokumentasjon av status og utvikling for landbrukspåvirket vannmiljø. Mattilsynet bruker resultatene i sitt arbeid med godkjenning av plantevernmidler. Resultatene er også viktige i arbeidet med oppfølging av rammedirektivet for vann i landbrukspåvirkede nedbørfelt. Les mer om rammedirektivet for vann på Vannportalen


Tilgang til JOVA-data
Data fra JOVA-programmet kan benyttes av andre til forskning og andre formål.

Dataene er tilgjengelige på flere måter: I våre rapporter, som nedlastbare vedlegg til feltrapportene (se under "Felter") og som direktebestilte datauttrekk fra vår database. Det utleveres ikke data som kan tilbakeføres til enkeltbruk i overvåkingsfeltene.

Uttrekk fra databasen kan bestilles på jova@bioforsk.no. Ved bestillinger som innebærer tidkrevende datauttrekk og bearbeiding av data må kostnadene betales av brukeren. 

Følgende oppgis som kilde ved bruk av JOVA-data: NIBIO, Program for jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA). Engelsk: NIBIO, The Norwegian Agricultural Environmental Monitoring Programme (JOVA).


Målestasjoner og effekter av landbruksdrift i nedbørfelt
JOVA-programmet har et landsdekkende nett av målestasjoner i små nedbørfelt dominert av jordbruk, se kart under. Det måles avrenning og analyseres for vannkvalitet i bekker i jordbrukslandskapet. Samtidig registrer bøndene all landbruksaktivitet i nedbørfeltet. Dette gir grunnlag for å sammenhenholde driften på jordbruksarealene med vannkvaliteten i bekkene. Det er også noe overvåking av landbrukspåvirkede elver, drensvann, overflatevann og grunnvann. De fleste lokali-teter har overvåking av både næringsstoffer/erosjon og plantevernmidler (pesticider), mens noen lokaliteter har bare næringsstoffer/erosjon eller plantevernmidler.


Fagområder
Programmet består av to fagområder: Næringsstoffer og erosjon og plantevernmidler (pesticider).  I tilknytning til enkelte JOVA-felt gjennomføres også en rekke forskningsprosjekter knyttet til å årsaksforklare prosesser som skjer i nedbørfelt.


 Se oversikt over JOVA-feltene i Google Earth her og målestasjonene her.

JOVA-kart.jpg (Brødtekst (BF))

 Samarbeidspartnere i JOVA-programmet


JOVA-programmet finansieres med kunnskapsutviklingsmidler som er tildelt NIBIO fra Landbruks- og matdepartementet (LMD)

 

Les mer om vannovervåking i NIBIO.

a a a