NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Kunnskapsformidling for bedre agronomi
Formidling kurs Agropro

Forskning har liten verdi hvis ikke kunnskapen som genereres blir delt og tatt i bruk. Helt fra starten har forskningsprosjektet AGROPRO lagt ned en betydelig innsats på formidling og kommunikasjon med bønder og andre aktører, bl.a. ved å arrangere markdager, konkurranser, feltvandringer og fagmøter.


AGROPRO – Agronomi for økt matproduksjon er et stort tverrvitenskapelig forskningssamarbeid som ble igangsatt i 2013. Prosjektet har som mål å øke kunnskapen om samspillet mellom jord og planter i ulike dyrkingssystemer for å oppnå høyere avlinger, bedre utnyttelse av næringsstoffer og reduserte miljøbelastninger.

Det hjelper imidlertid ikke å forske frem forbedringer innen plante- og jordforskning hvis ikke bøndene blir kjent med og tar kunnskapen i bruk. AGROPRO-prosjektet skal bidra til å øke oppmerksomheten rundt agronomi. Dette skal skje gjennom formidling og kontinuerlig kommunikasjon, samt gjennom kontakt med bønder, beslutningstakere, forvaltning, rådgivere og samfunnet for øvrig.

 

AGROPRO satser på formidling av kunnskap og kontakt med bønder og andre aktører innenfor matproduksjon. Her fra en markdag initiert av prosjektet ved NMBU i juli i år. Foto: Kathrine Torday Gulden.

 

Formidling på gårdsbruk

Formidlingsarbeidet i AGROPRO er organisert i en egen arbeidspakke, og foregår gjennom direkte kontakt mellom forskere, bønder og andre aktører. Som en del av prosjektet arrangeres det markdager, gårdsstudier, feltvandringer og fagmøter. Flere av disse formidlingsaktivitetene foregår på seks utvalgte gårder med ulik geografisk plassering og produksjon.

Målet med gårdsstudiene er å finne ut hvordan avlingspotensialet kan økes. Gjennom forsøk og demonstrasjoner ser man hvordan endringer i plantevalg, dyrkingsteknikk og fysiske innsatsfaktorer kan bidra til at en større del av vekstenes potensiale kan tas ut i praksis. Gårdene fungerer dessuten som fysiske møteplasser for ulike forskergrupper for å diskutere agronomiske utfordringer og potensielle måter å løse disse på. I tillegg blir det arrangert markdager med demonstrasjon av hvilke tiltak og forbedringer som testes ut. Prosjektet AGROPRO har nylig også lansert den første av flere informasjonsvideoer som gir råd til bonden om hva som er lønnsomt.

– Skal vi få økt og bærekraftig matproduksjon i Norge, er det viktig at vi ser på hva som hemmer dagens produksjon, forteller Einar Strand som er fagkoordinator for korn i Norsk Landbruksrådgivning og medansvarlig for formidlingspakken i AGROPRO.

Lillian Øygarden, prosjektleder for AGROPRO og forsker ved Bioforsk og NMBU, er enig og vektlegger i tillegg betydningen av tett og kontinuerlig dialog med bøndene.

– Bonden trenger ofte informasjon raskt og har ikke alltid tid til å lete frem aktuell kunnskap. Det å få ut informasjon gjennom etablerte kanaler, som for eksempel apparatet til Norsk Landbruksrådgivning, har derfor vist seg å være en svært effektiv måte å formidle på, sier hun.

– Ved å gjennomføre praktiske demonstrasjoner på gårdsbruk, og samtidig legge til rette for dialog, formidler vi ikke bare vår side av saken. Vi ser også at vi ved å gå i dialog med bøndene får bedre innblikk i bøndenes arbeidshverdag. De gir oss anbefalinger, tilbakemeldinger på vårt arbeid og informasjon om praktiske forhold og begrensninger, som vi kan bruke aktivt i vårt videre forskningsarbeid. 

 

Erfaringsutveksling mellom forsker og bonde

En annen viktig aktivitet i prosjektets formidlingsarbeid i 2014 er Avlingskampen - en konkurranse initiert av AGROPRO i samarbeid med YARA, Norsk Landbruksrådgivning og tidsskriftet Norsk Landbruk. I konkurransen deltar seks gårdbrukere med hver sine NLR-rådgivere. Målet er å få høyest mulig fôrverdi ut av engen.

 

Med fokus på formidling og håp om godt grovfôr. Her er juriemedlemmene i Avlingskampen, Lars Nesheim (t.v.) fra Bioforsk/Norsk Landbruksrådgiving og Bjørn Tor Svolvdal i Yara Norge. Foto: Håvard Simonsen.

 

Lars Nesheim fra Norsk Landbruksrådgivning, som sammen med Einar Strand har ansvar for formidligsarbeidet i AGROPRO, forteller at det har vært stor interesse for Avlingskampen. Konkurransen har så langt resultert i åtte artikler i Norsk Landbruk og to artikler i Yara Gjødselaktuelt, i tillegg til flere nettoppslag.

– Det er tydelig at et slikt initiativ vekker engasjement, og det er nok gjennom dette og markdagene på demonstrasjonsgårdene vi ser at prosjektformidlingen fungerer best så langt, utdyper Einar Strand. Som Øygarden, vektlegger han betydningen av markdager som en møteplass for dialog mellom forsker og bonde, der nyttige erfaringer blir utvekslet.

– Markdager er en utmerket arena for dialog med bøndene og det er få andre tiltak som kan måle seg med dette når det gjelder formidling omkring konkrete tiltak som bonden kan sette i gang for å øke avlingene og forbedre driftsresultatet sitt. I tillegg er det en sosial arena som potensielt kan bidra til samarbeid og lyst til å satse sammen med yrkeskollegaer, sier han.

– Norsk landbruksrådgivning har lang tradisjon for markdager og har derfor en sentral rolle i dette formidlingsarbeidet.

 

Formidling fra forskningsfelt når ulike målgrupper

Det er ikke bare bønder som utgjør målgruppen for formidlingsarbeidet til AGROPRO. Det er nemlig et uttalt politisk mål at Norge skal øke sin matproduksjon i takt med befolkningsveksten i landet, noe som innebærer at flere aktører må komme på banen. Informasjon om prosjektets arbeid og forskningsresultater blir derfor formidlet til ulike forskningsmiljøer, forvaltning, rådgivere, og ikke minst til beslutningstakere og samfunnet for øvrig.

 

I AGROPRO er det et mål å øke kunnskapen om hva som i dag bestemmer lønnsomhet og produktivitet på gårdsbruk, og hvilke faktorer som er avgjørende for fremtidig produktivitet. Prosjektet vil finne ut hva det er som styrer bondens daglige valg, og hvorfor den beste agronomiske kunnskapen ikke blir tatt i bruk. Markdager og markvandringer er møteplasser med gode muligheter for å diskutere slike forhold. Foto: Kathrine Torday Gulden.

 

Både i 2013 og 2014 ble det holdt markvandringer på forskningsfelt ved NMBU. Målgruppa var forskningsmiljøer innenfor jord- og plantekultur, landbruksrådgivere, aktører innen næringen, forvaltningen og politikere. Den første vandringen fokuserte blant annet på nystartede forsøk for å teste robuste kornsorter for toleranse mot jordpakking, vannmetning og anaerobe jordforhold. I 2014 var utgangspunktet for vandringen langvarige omløpsforsøk i korn og man demonstrerte bl.a. effekten på kornutvikling og avling etter 60 år med ulik gjødsling. Ny teknologi med robot for måling av lystgass i felt ble også demonstrert. Denne metodikken skal også brukes i et nytt feltforsøk ved NMBU der planen er å teste ut hvilken effekt kalkingsmidler har på økt pH og lystgasstap.

 

Fra markvandring ved NMBU i juli 2014, Peter Dörsch forteller om utstyr for måling av lystgass i felt. Foto: Kathrine Torday Gulden.

 

Begge markvandringene fikk god oppslutning både fra interne samarbeidspartnere i prosjektet og fra eksterne deltakere.

– I tillegg til at nye forsøk og forskjeller knyttet til jord og planter ble demonstrert, bidro markvandringene til gode faglige diskusjoner. Vi erfarte dessuten at oppslagene som ble laget både av våre egne kommunikasjonsfolk og av lokal presse ble godt spredt til en rekke aviser og nettsider, sier Anne Kjersti Uhlen fra NMBU. Hun leder arbeidspakken om forbedret agronomisk praksis i AGROPRO.

– Det er tydelig at markvandringer som disse bidrar til effektiv informasjonsspredning om AGROPROs virksomhet til mange ulike aktører og brukere, legger hun til.

a a a
Aktuelle lenker

AGROPRO Agronomi for økt matproduksjon. Utfordringer og muligheter er et tverrfaglig samarbeidsprosjekt som går fra 2013-2017 og er finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektpartnere er: Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Bioforsk, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Norsk senter for bygdeforskning, Norsk institutt for skog og landskap, Norsk landbruksrådgivning og Høgskolen i Hedmark.

Saker

Video

Kontaktpersoner

Lars Nesheim, ansvarlig for arbeidspakken Formidling av kunnskap

Einar Strand, ansvarlig for arbeidspakken Formidling av kunnskap

Anne Kjersti Uhlen, ansvarlig for arbeidspakken Forbedret agronomisk praksis

Lillian Øygarden, prosjektleder AGROPRO