NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Del på Twitter
Utskrift

Plantevernmidler påvist i grunnvann i jordbruksområder
Ingressbilde_Plantevernmidler påvist i grunnvann_bioforsk.jpg

Fra 2007 til 2012 ble det tatt prøver av grunnvannsbrønner i ni jordbruksområder i Norge. Brønnene ble valgt ut fra at det kunne være risiko for nedvasking av plantevernmidler.  Plantevernmidler ble påvist i omkring halvparten av prøvene. For 12 prosent av prøvene ble det påvist konsentrasjoner som overskrider veiledende grenseverdier for plantevernmidler i drikkevann.


På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 2010 – 2014», har Bioforsk gjennomført prøvetaking av 28 grunnvannsbrønner i Norge.

I perioden 2010-2012 ble det påvist plantevernmidler i 24 av de 28 grunnvannsbrønnene. Omkring halvparten av totalt 199 vannprøver inneholdt plantevernmidler. For 12 prosent av prøvene ble det påvist konsentrasjoner som overskrider veiledende grenseverdier for plantevernmidler i drikkevann. Ved tilsvarende undersøkelser i perioden 2007 – 2009 var det åtte prosent av prøvene som oversteg veiledende grenseverdi.

Plantevernmidler påvist i grunnvannsforekomster: Undersøkelser foretatt i perioden 2010 til 2012 viser at 24 av 28 grunnvannsbrønner i ulike jordbruksområder i Norge inneholder plantevernmidler. Foto: Bioforsk

 

En rekke ulike midler funnet

Plantevernmidler i grunnvann har vært mindre undersøkt i Norge, mens grunnvannsovervåking i Danmark og Sverige har pågått en stund.

– Danmark har en stor andel av drikkevann som kommer fra grunnvann. Kombinert med intensivt jordbruk gir dette store utfordringer med tanke på plantevernmidler, nitrat og ammonium i drikkevannet, noe vi også ser antydninger til her til lands.

Det forteller Roger Roseth, forsker på Bioforsk Jord og miljø og leder for den siste prosjektperioden.

– Undersøkelsene vi har gjennomført i Norge viser funn av en rekke plantevernmidler i grunnvann fra jordbruksområder. Vi ser at det er et godt samsvar mellom våre resultater og resultater fra tilsvarende overvåking i Danmark og Sverige, særlig med hensyn til de plantevernmidlene som blir påvist hyppigst. De fleste plantevernmidlene som er blitt påvist i områdene vi har undersøkt, er funnet i konsentrasjoner lavere enn den veiledende grenseverdien i drikkevannsforskriften (0,1 µg/l journ.anm.). Likevel er det for en del prøver også blitt påvist høyere konsentrasjoner, sier han.

Til sammen ble det i perioden 2010-2012 påvist 19 ulike plantevernmidler og metabolitter i områdene som ble undersøkt. 13 av disse midlene ble påvist i konsentrasjoner over veiledende grenseverdi for drikkevann. 

Prøvetaking foretatt i grunnvannskilder tilknyttet jordbruk

Hovedmålet med prosjektet har vært å kartlegge forekomsten av plantevernmidler i grunnvann i områder med intensivt jordbruk. Brønnene der prøvetakingen har foregått ligger i ni områder i Norge. Disse er Klepp, Kongsberg, Grue, Ullensaker/Nannestad, Nesodden, Larvik, Råde, Grimstad og Overhalla.

Brønnene og grunnvannsforekomstene som er blitt undersøkt, er nøye utvalgt. Et vesentlig poeng med prosjektet har vært å gjennomføre prøvetaking i områder der det finnes viktige grunnvannsressurser i kombinasjon med store jordbruksarealer. Et annet fokus har vært å velge ut områder med ulike typer drift for å få et inntrykk av hvilken risiko ulike driftsformer representerer.

– Brønnene vi har undersøkt er ikke tilfeldig valgt. Vi har bevisst tatt prøver av grunnvannskilder som er vurdert til å kunne være utsatt for plantevernmidler fra jordbruk. Likevel er det bekymringsfullt når det viser seg å være konsentrasjoner av såpass mange stoffer som overstiger grenseverdiene for drikkevann, sier Roseth.

Plantevernmidler påvist i alle undersøkte områder

Midlene som viste flest overskridelser i prøvetakingen var bentazon, som er et ugrasmiddel, og pencykuron, et beisemiddel mot sopp. Det var forskjell på de ulike områdene med hensyn til andel funn i forhold til antall analyserte vannprøver. Brønnene i områdene Kongsberg, Overhalla og Råde viste funn i 63-75 prosent av prøvene. Færrest funn var det for områdene Larvik og Ullensaker/Nannestad, der 6-21 prosent av prøvene inneholdt plantevernmidler. Resultatene omfatter imidlertid få brønner, og kan ikke brukes til å beskrive sikre forskjeller mellom områdene.

Vannprøvene ble også analysert for nitrat og ammonium for å klarlegge om veiledende grenseverdier for disse stoffene i drikkevannsforskriften ble overskredet. I perioden 2010-2012 ble grenseverdien for nitrat overskredet for seks prosent av prøvene, mens grenseverdien for ammonium ble overskredet for én prøve. Dette er en liten nedgang fra forrige prøvetakingsperiode i 2007-2009.

De fleste overskridelsene av nitrat og ammonium skjedde i Klepp i Rogaland, Ullensaker/Nannestad i Akershus og Grue i Hedmark. Samtlige områder har intensiv jordbruksproduksjon, dominert av henholdsvis grasproduksjon, kornproduksjon og potetproduksjon.

– I alle områdene vi har undersøkt de siste fire årene, er det påvist plantevernmidler i grunnvann, enten i mindre eller større grad, sier Roseth.

– Det er viktig at resultatene og erfaringene fra dette prosjektet brukes til å planlegge videreført overvåking av plantevernmidler i grunnvann i Norge.

a a a
Bakgrunn

Bioforsk Jord og miljø har siden 2007 gjennomført en kartlegging av plantevernmidler i norske grunnvannsforekomster. Oppdragsgiver er Landbruks- og matdepartementet og «Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av plantevernmidler 2004 – 2008 og 2010 – 2014». Det er utarbeidet tre rapporter i prosjektperioden, hvorav den siste omfatter resultater fra prøvetaking i perioden 2010 – 2012.

Tolking og vurdering av resultatene er blitt utført i samarbeid med Mattilsynet.


FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften)