NIBIO
Frederik A. Dahls vei 20,
1430 ÅS

Sentralbord: 03 246
(Man-fre frå kl 0800 - 1530)

Ansvarleg redaktør:
Ragnar Våga Pedersen

Nettredaktør:
Morten Günther

Redigere nettsiden

NIBIO har ikkje ansvar for innhald på eksterne nettsider som det er lenka til.

Økologisk mat og landbruk
lho00085.jpg Foto: Leif Arne Holme Bioforsk Økologisk har landets fremste kompetanse på økologisk landbruk. Vi arbeider regionalt, nasjonalt og internasjonalt, etter dei internasjonale prinsippa for økologisk landbruk: helse, økologi, rettferd og varsemd. Forskings- og utviklingsverksemda omfattar prosjekt frå jord til bord.

Omsetningen av økologisk mat øker i alle de nordiske landene, men utgangspunktene er svært forskjellige.
Vi trenger mer kunnskap om innhold av tungmetaller og rester av kjemiske sprøytemidler og veterinærmedisin i husdyrgjødsel. Vi trenger også bedre regelverk, bedre analysemetodikk og mer prøvetaking for å unngå spredning av slike problemstoffer i miljøet.

MER OM Økologisk mat og landbruk:

I økologisk planteproduksjon er næringsforsyning og kontroll av ugras, sjukdomar og skadegjerarar sentrale tema. Handtering av husdyrgjødsel og bruk av grøngjødsling er område forskarane ved Bioforsk Økologisk har omfattande kompetanse på. Bioforsk Økologisk arbeider med dei fleste kulturar av mat- og fôrvekstar.Forsvarleg ressursutnytting og miljøomsyn heng nøye saman med måla for økologisk produksjon. Derfor engasjerer Bioforsk Økologisk seg i prosjekt som gjev meir kunnskap om økologi og ressursbruk i landbruket, særleg med vekt på økologiske driftsformer.Mat

Regjeringa har fastsett eit ambisiøst mål om å auka produksjon og forbruk av økologisk mat. Gjennom utviklings- og forskingsprosjekt gjennomfører Bioforsk Økologisk prosjekt i tråd med denne satsinga.Husdyra er ein viktig del av økologiske landbruk, og god dyrevelferd er eit sentralt mål for driftsforma. Bioforsk Økologisk tek del i arbeidet med å utvikla kunnskapsgrunnlag for regelverket som økologisk produksjon byggjer på. Konkret arbeider vi med dyrevelferd i mjølkeproduksjon og sauehald. Vi interesserer oss spesielt for førebyggjande tiltak og dyra si motstandskraft.Bioforsk Økologisk har ansvar for den nasjonale kompetansen på økologiske produksjonssystem og økologisk mat. Vi har omfattande formidlingsaktivitet gjennom utarbeiding av kursopplegg, handbøker, temaark, føredrag, skriving av lærebøker, artiklar og nettsider.a a a

Bioforsk Økologisk. Foto: Anita Land

tingvollfag2 lho00027.jpg

Tingvoll fag kjøkken. Foto: Leif Arne Holme

tingvollfag4 korn.jpg

Tingvollfag5 mark.jpg

tingvollfag6 sissel.jpg

Guttasjon. Foto: Aksel Døving

Matfat. Foto: Anita Land

Tingvollfag 9

God dyrevelferd og rett fôring i forhold til dyrehelse, produktkvalitet og ressursbruk er hovedfokus i vårt arbeid med økologisk husdyrhold. Foto: Anita Land.

Bioforsk Økologisk sin kompetanse omfatter fagfelt fra jord til bord. Foto: Leif Arne Holme.

Innføring av økologisk mat i storkjøkken er et viktig satsingsområde. Her fra kjøkkenet ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Foto: Leif Arne Holme.

Prosjekter som stimulerer til økt økologisk kornproduksjon er satt i gang og leda av Bioforsk Økologisk. Senteret arbeider med de fleste kulturer innen matvekster og fôrvekster. Foto: Leif Arne Holme.

Meitemarken har en spesiell rolle i økologisk landbruk. Vi har flere prosjekter ved Bioforsk Økologisk med tema rundt biologisk mangfold og jordbiologi. Foto: Reidun Pommeresche.

Som et nasjonalt kompetansesenter innen økologisk produksjon og mat har vi en omfattende formidlingsvirksomhet. Her representert ved forsker Dr.scient Sissel Hansen. Foto: Anita Land

God plantekunnskap gir god agronomi. Bildet viser guttasjon hos jordbærsorten «Polka». Guttasjon er utskilling av plantesaft fra bladranda pga et svakt overtrykk i planta. Dette er et tegn på at planta får nok vann og kalsium. Foto: Aksel Døving

Internasjonale forskningsprosjekt som tar for seg løsninger for økologisk mat i offentlige serveringstilbud ledes av forskere ved Bioforsk Økologisk. Sivilagronomer i tett samarbeid med folk med ernærings- og matutdanning gir en unik kompetansesammensetning. Foto: Anita Land.

Bioforsk Økologisk er et forskningssenter og nasjonalt kompetansesenter, innen økologisk produksjon og mat. Her ser vi demonstrasjonshagen og administrasjonsbygget på Tingvoll. Foto: Anita Land